Ny mat - UV-behandlet gjær - utvidede bruksbetingelser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1018 av 18. juli 2018 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1018 of 18 July 2018 authorising an extension of use of UV-treated baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.05.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.06.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner utvidedelse av bruksbetingelser for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae). 

UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) er tidligere godkjent som ny mat-ingrediens (kommisjonsbeslutning 2014/396/EU). Den tidligere godkjenningen inngår nå i unionslisten over ny mat, som ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470.

Rettsakten endrer bruksbetingelsene for UV-behandlet gjær i unionslisten over ny mat, slik at ingrediensen kan brukes i matvarekategoriene ferdigpakket fersk og tørr gjær for hjemmebaking, og at bruk i kosttilskudd ikke skal ha maksimumsgrense i unionslisten. UV-behandlet gjær er en alternativ kilde til D-vitamin i kosttilskudd, og bruk må skje skje i tråd med bestemmelsene om kosttilskudd i kosttilskuddforskriften. Rettsakten krever i tillegg at merkingen skal inneholde informasjon om at næringsmiddelet bare er ment for baking og ikke skal inntas rått.

Unionslisten over ny mat ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, som ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkårene for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

Godkjenningen av utvidet bruk av UV-behandlet gjær er gitt med grunnlag i en tidligere uttalelse fra "European Food Safety Authority" (EFSA) i 2014, og en ny vurdering av Danmark, som konkluderer med at utvidelse av bruksbetingelsene er helsemessig trygt.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/1018
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1018

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2018
Frist returnering standardskjema: 15.06.2018
Dato returnert standardskjema: 15.06.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 233/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.09.2018
Høringsfrist: 26.09.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 10.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.01.2019

Lenker