Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om generell sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om krav til typegodkjenning av motorkjøretøyer og deres tilhengere, og systemer, komponenter og uavhengige tekniske enheter for slike kjøretøyer, når det gjelder generell sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter, og om endring av forordning (EU) .../2018 og oppheving av forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on type-approval requirements for motor vehicles and their trailers, and systems, components and separate technical units intended for such vehicles, as regards their general safety and the protection of vehicle occupants and vulnerable road users, amending Regulation (EU)2018/858 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulations (EC) No 78/2009, (EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 631/2009, (EU) No 406/2010, (EU) No 672/2010, (EU) No1003/2010, (EU) No 1005/2010, (EU) No 1008/2010, (EU) No 1009/2010, (EU) No 19/2011, (EU) No 109/2011, (EU) No 458/2011, (EU) No 65/2012, (EU) No 130/2012, (EU) No 347/2012, (EU) No 351/2012, (EU) No 1230/2012 and (EU) 2015/166

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.05.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forslaget var på EU-høring i august 2017, der Norge ga konkrete innspill.

Forslaget har vært til behandling i både Parlament og Råd. Uformell enighet om endelig tekst ble oppnådd 16. april 2019. Rådet ferdigstilte sin behandling 8. november 2019. Ny rettsakt ventes  publisert i EU-tidende ila  2019. I den forbindelse vil rettsakten bli sendt på nasjonal høring. 

Sammendrag av innhold

Forslaget omhandler oppdaterte og nye sikkerhetsfunksjoner for biler, busser og lastebiler og erstatter sikkerhetsforordning (EF) nr. 661/2009. I tillegg erstattes forordningene (EF) nr. 78/2009 (beskyttelse av myke trafikanter) og 79/2009 (hydrogendrevne kjøretøy). Innholdet i sistnevnte to forordninger er i stor grad foreldet, og bør erstattes av ECE-regulativene hhv nr.127 og 134. De nye kravene blir gradvis innfaset i perioden 2022 til 2024.

Bakgrunnen for forslaget er at nedgangen i dødsfall / hardt skadde i Europa har stagnert. I følge Kommisjonen har det ikke vært betydelig reduksjon i antall trafikkulykker siden 2013, selv om det i noen medlemsstater er reduksjon av trafikkulykker er det i andre medlemsland en økning i antall trafikkulykker. For å forbedre trafikksikkerheten mener Kommisjonen at det er behov for nye obligatoriske krav til avanserte førerstøttesystemer og bedre krav for beskyttelse av myke trafikanter. Målet er å redusere antall døde og alvorlig skadde, enten ved at ulykker unngås eller kjøretøyet er konstruert for å redusere konsekvensene av ulykker.

Forslaget inneholder derfor en rekke krav til sikkerhetsfunksjoner for kjøretøyer, som støttesystemer for hastighetstilpasning, varslingssystemer for uoppmerksomme/trøtte sjåfører, ryggevarsler samt gjøre det enklere å montere alkohollås. Personbiler og lette lastebiler være utstyrt med en "event data recorder" som skal brukes i forbindelse med utredning av ulykker. Lastebiler og busser skal være utstyrt med et deteksjons- og varslingssystem for andre trafikanter som er i nærheten av kjøretøyet. Videre er en rekke direktiv erstattet med henvisning til ECE-regulativ. Endelig skal Kommisjonen kunne vedta utfyllende bestemmelser gjennom delegerte forordninger samt nødvendige gjennomføringsrettsakter. 

Forslaget innebærer også en økt mulighet for å utvikle bestemmelser for automatiserte kjøretøyer. Forslaget er en del av kommisjonens tredje mobilitetspakke, som ble presentert 17. mai 2018

I tillegg tilpasses kravene til ny rammeforordning (EU) 2018/858, som trer i kraft 1. september 2020.

Det foreslås derfor følgende krav til beskyttelse av fotgjengere og førerstøttesystemer for kjøretøyer (bil):

Artikkel 6 inneholder krav som gjelder alle biler:

 • Dekktrykksovervåkning - virkeområdet utvides til å gjelde alle kjøretøykategorier
 • Intelligent Speed Assistance (ISA) - system som skal gi varsel til føreren ved at gasspedalen blir tyngre ved overskridelse av gjeldende hastighet.
 • Alkolås - klargjøring for montering av alkolås (standard tilkoblingspunkt) 
 • Førerovervåkning - kontroll av førerens oppmerksomhet (øyekontroll, for å unngå innsovning)
 • Avansert deteksjon ved uoppmerksomhet - biler vil ta over styringen hvis bilen kommer ut av kjørebanen.
 • Nødbremselys - "flash" lys ved hard oppbremsing.
 • Ryggevarsler
 • Event/Accident Data Recorder (EDR) - 'black box' som registrerer viktige parametre knyttet til kjøringen

Artikkel 7 inneholder krav som bare gjelder personbil og lette lastebiler (M1 og N1)

 • Nødbremsesystem steg 1 - detektorer som identifiserer kjøretøy i fart og stillestående objekt foran kjøretøyet
 • Nødbremsesystem steg 2 - detektorer som oppdager gående og syklister foran kjøretøyet.
 • Kjørefeltassistanse - system som forhindrer at bilen forlater kjørebanen.
 • Krav til AEBS (automatisk nødbremsesystem) og LDWS (feltskiftevarsler) i henhold til ECE-reg. 130 og ECE-reg. 131.
 • Event/Accident Data Recorder (EDR) - 'black box' som registrerer viktige parametre knyttet til kjøringen
 • Kjøretøyets utforming foran - skal ivareta myke trafikanter ved ev. påkjørsel

Artikkel 9 inneholder krav som bare gjelder for buss og lastebiler:

 • Krav til AEBS (automatisk nødbremsesystem) og LDWS (feltskiftevarsler) i henhold til ECE-reg. 130 og ECE-reg. 131.
 • System for å oppdage myke trafikanter foran og på siden av kjøretøyet
 • Bedre sikt fra førerplassen
 • Buss klasse 1 skal være konstruert for å lette tilkomsten for funksjonshemmede.
 • Kjøretøyer i kategoriene M2, M3, N2 og N3 skal utformes og konstrueres på en slik måte at myke trafikanter blir mer direkte synlige fra førersetet ved å minimere de dødvinklene i førerens synsfelt, samtidig som man tar hensyn til funksjonene for de forskjellige kjøretøykategorier.

Artikkel 10 inneholder krav til hydrogenkjøretøy. De skal oppfylle kravene i ECE regulativ nr. 134.  

Artikkel 11 inneholder krav til helautomatiserte systemer. Dette innebærer:      

 • System som tar over førerens kontroll over kjøretøyet, inkludert styring, gassing og bremsing av kjøretøyet
 • System som gir sanntidsdata til kjøretøyet om tilstanden til kjøretøyet og dets omgivelser
 • Overvåke sjåførens beredskap (for å overta kjøreoppgaven)
 • Enhet som logger viktige parametre i forbindelse med en ev. kollisjon (ulykkesdataopptaker)
 • Harmonisert format for datautveksling, for eksempel for å muliggjøre platooning (kolonnekjøring) med kjøretøy av forskjellige merker.

Kommisjonen kan vedta utfyllende regelverk i forhold til bl.a. artiklene 6, 7, 9 og 11. Slikt regelverk skal offentliggjøres minst 15 måneder før ­de datoer som fremgår av forslagets vedlegg II.

Følgende forordninger oppheves når den nye sikkerhetsforordningen trer i kraft:

 • (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009, (EF) nr. 631/2009, (EF) nr. 661/2009 i tillegg til særrettsaktene (EU) nr. 406/2010, 672/2010, 1003/2010, 1005/2010, 1008/2010, 1009/2010, 19/2011, 109/2011, 458/2011, 65/2012, 130/2012, 347/2012, 351/2012, 1230/2012 og 2015/166.

Ikrafttredelse
Forordningen trer i kraft den tyvende dagen etter offentliggjørelsen i EU-tidene. Den kommer til anvendelse fra og med 30 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse.

Merknader
EU-hjemmel

Ny forordning vil bli vedtatt av Europaparlamentet og Rådet i fellesskap, jf den alminnelige lovgivningsprosedyre som fremkommer av Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte (TEUV) artikkel 294.

Rettslige konsekvenser

Når forordningen er vedtatt vil den bli implementert i norsk forskrift (bilforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonen mener at det ikke vil bli betydelige merkostnader for medlemstatene, da de nye kravene vil være en del av den eksisterende typegodkjenningsordningen.

Forslaget forventes imidlertid å føre til økte kostnader for produsentene. Kostnadsøkningen for bilprodusentene er beregnet til 516 euro for personbil, 521 euro for varebil, 970 euro for buss og 1.013 euro for lastebil. Imidlertid forventes kostnadsøkningen å falle over tid. Kommisjonen har i sin konsekvensanalyse fremhevet at erfaring viser at det ikke er sannsynlig at fullprisen blir overført til sluttbrukere, men at det kan bli høyere kostnader for reparasjoner.

For Norge vil det ikke bli administrative kostnader utover det som gjelder implementering av forordningen i norsk forskrift. Økonomiske og administrative konsekvenser vil dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer

Vurdering

Forslaget vurderes å være akseptabelt og relevant for Norge.

Andre opplysninger

Kommisjonen forventet at innføring av de nye støttesystemene skal skje over en 16 års periode, og vil være et viktig bidrag for å redusere antall trafikkdrepte med ca 25000 og alvorlig skadde med ca 140 000. Forslaget er beregnet til å ha en gevinst for samfunnet på 72,8 milliarder euro. Nettoverdien - når man trekker fra engangskostander og løpende kostnader på 57,4 milliarder euro - vil være 15,4 milliarder euro.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)286
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker