EØS-notatbasen

Registrering og rapportering for produsenter av EE-produkter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/290 av 19. februar 2019 om felles format for rapportering og registrering av produsenter til produsentregister for EE-avfall

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/290 of 19 February 2019 on format for registration and reporting of producers of electrical and electronic equipment to the register

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.03.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten ble vedtatt 19. februar 2019.

Sammendrag av innhold

Produsentregisteret er et register som sammenstiller data om EE-produkter som settes på markedet og om innsamlet EE-avfall. I Norge kommer data hovedsakelig fra Tolletaten og returselskapene. I WEEE-direktivets (2012/19/EU) artikkel 16 fremgår det at Kommisjonen skal utarbeide en gjennomføringsrettsakt som stiller krav til felles format for rapportering og registrering, samt frekvens for rapportering til produsentregisteret.

Rettsakten stiller krav til hva produsentregisteret skal hente inn av data om produsenter ved registrering og rapportering. Dette inkluderer blant annet krav til registrering og rapportering som fremgår av Annex X i WEEE-direktivet. Frekvens for rapportering settes av det enkelte medlemsland.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kravene i rettsakten får rettslige konsekvenser for Norge. Det vil være behov for mindre endringer i avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vil være nødvendig å gjøre endringer i produsentregisteret for EE-avfall som følge av den nye rettsakten. Dette vil få mindre økonomiske og administrative konsekvenser for myndigheter og returselskap for EE-avfall.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget til endringer i avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall har vært på høring med høringsfrist 26. mars 2019. Høringsinstansene hadde ingen vesentlige kommentarer.

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering

Gjennomføringsforordningen vil ikke vil bidra til redusert administrativ byrde for aktørene, på tross av at kommisjonen har signalisert at dette er en av årsakene til harmonisering av krav til registrering og rapportering. Norge har allerede en god returordning, økt tilgang på fra produsenter vil derfor ikke gi en mer effektiv ordning.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/290
Basis rettsaktnr.: 2012/19/EF
Celexnr.: 32019R0290

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.02.2019
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.03.2019
Høringsfrist: 26.03.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker