Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser

Delegert kommisjonsforordning (EU)2018/830 av 9. mars 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 med hensyn til kjøretøyskonstruksjon og generelle krav til typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/830 of 9 March 2018 amending Annex I to Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council and Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014 as regards the adaptation of the vehicle construction and general requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.03.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Forordningen ble vedtatt 9. mars 2018, ble publisert i EU-tidende den 6. juni 2018 og kom til anvendelse i medlemslandene den 26. juni 2018.

Rettsakten var på nasjonal høring i juli 2018.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 8. mai 2019, beslutning nr. 111/2019. Forordningen ble tatt inn i traktorforskriften samme dag, og Form 1 ble sendt ESA den 9. mai 2019.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2018/830 omhandler typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer, og inneholder visse endringsbestemmelser til forordningene (EU) nr. 167/2013 og (EU) nr. 1322/2014. Virkeområdet i rammeforordning 167/2013 vedlegg I utvides til å omfatte kjøretøyklassene Ca og Cb (beltetraktor med hastighet over og under 40 km/t). Tilsvarende utvides virkeområdet for forordning 1322/2014 (endring av artikkel 12).  

Forordning 2018/830 medfører videre følgende endringer i forordning 1322/2014 med vedlegg:

Det blir krav til at nummeringen i OECD`s krav og EU`s krav til traktorer skal være sammenfallende. Det foreslås videre at det innføres ergonomiske krav som skal gjøre bruk av styrtvern enklere for fører av smalsporede traktorer. I endret artikkel 35 går det frem at inntil 26. juni 2018 kan det utstedes typegodkjenninger i henhold til forskriftene som gjaldt pr. 25. juni 2018. Etter 31. desember 2018 skal det ikke kunne registreres eller tas i bruk traktorer som er godkjent i henhold til forskrifter som gjaldt før 25. juni 2018.

I vedlegg I til forordning 1322/2014 er det tilføyd at datoer for ikrafttreden som fremgår av ECE-regulativene skal anvendes, dersom det ikke er gitt alternative datoer i denne forordningen.

Vedlegg VI i forordning 1322/2014 er endret slik at de tekniske kravene til traktor blir i overenstemmelse med OECD`s krav til traktorer. Fabrikanten kan bruke supplementer og endringsserier til gjeldene ECE-regulativer, selv om disse ikke er offentliggjort i EU-tidene

Vedlegg XXII til forordning 1322/2014 er endret slik at instruksjonsboken skal inneholde opplysninger om tillatt støynivå på traktor. I vedlegg XXVII er det foreslått branntekniske krav til forbrenningshastigheten på innvendig materiale (som ikke skal overstige 150 mm/min, testet i henhold til ISO 3785:1989 eller FMVSS302).

Merknader

EU-hjemmel:

Forordning (EU) nr. 2018/830 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning på området:

Rettsaktene som blir endret av denne forordningen er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften).

Norsk gjennomføring:

Forordningen vil bli tatt inn i traktorforskriften § 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Implementeringen av forordningen vil ikke få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk; traktorforskriften.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten går etter hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandet i noe Spesialutvalg.

Vurdering

Forordningen vurderes relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har vært tilstede på møte i EU's traktorgruppen, hvor forordningen har vært diskutert.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/830
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0830

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.06.2018
Frist returnering standardskjema: 19.07.2018
Dato returnert standardskjema: 19.07.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: