Vet - beskyttelsestiltak mot AI

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/314 av 1. mars 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247 om beskyttelsestiltak relatert til utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2018/314 of 1 March 2018 amending Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.03.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2017/247 fastsetter risiko-, observasjons- og restriksjonssonene som berørte EU-medlemsstater skal opprette ved utbrudd av høypatogen aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap og varigheten av tiltakene som skal iverksettes. Denne nye rettsakten endrer beslutning (EU) 2017/247. Endringene er at det føyes til nye soner i Nederland som følge av et nytt utbrudd av aviær influensa av subtype H5N6 der. I tillegg forlenges beslutning (EU) 2017/247 fra 31. mai 2018 til 31. desember 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge blir ikke direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om aviær influensa. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens nettside om aviær influensa. Denne inneholder informasjon om utviklingen i sykdomssituasjonen i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko-, observasjons- og restriksjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i EU til nå, uavhengig av hvilken subtype det er snakk om, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om sykdomssituasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EU/EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko-, observasjons- og restriksjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i EU til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Det nylige utbruddet av høypatogen aviær influensa i Nederland og at det kan være risiko for nye utbrudd framigjennom sommermånedene, gjør at det virker fornuftig å forlenge beslutning (EU) 2017/247 til 31. desember 2018

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: (EU) 2018/0314
Celexnr.: 32018D0314

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.03.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 02.03.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.03.2018

Lenker

Til toppen