Endring av teknisk standard gjeldende foretakenes Solvens II-rapport om solvens og finansiell stilling, gjeldende offentligjøring av premier, erstatninger og kostnader

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1843 av 23. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til virkeområdet for malen for offentliggjøring av premier, erstatninger og kostnader etter stat

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1843 of 23 November 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2452 as regards the scope of application of the template for disclosing premiums, claims and expenses by country

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.11.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EIOPA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Solvens II-regelverket for forsikringsforetak og omhandler skjemaer for innrapportering av informasjon i rapporten om solvens og finansiell stilling til tilsynsmyndighetene.

Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (2452/2015). Endringene er begrenset til å gjelde offentligjøring av premier, erstatninger og kostnader. Hensikten med endringen er å klargjøre i hvike tilfeller foretakene ikke trenger å  offentliggjøre det aktuelle skjemaet S05.02 om premier, erstatninger og kostnader. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen kan tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester vurderer saken som EØS-relevant og akseptabel

Vurdering

Andre opplysninger

Informasjon om rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for Solvens II-rapportering. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1843
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EC
Celexnr.: 32018R1843

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2018
Frist returnering standardskjema: 08.01.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker