Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/12 av 3. januar 2019 om godkjenning av L-arginin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/12 of 3 January 2019 concerning the authorisation of L-arginine as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning et preparat av aminosyren L-arginin produsert av to ulike genmodifisert stammer av mikroorganismer. Det er søkt godkjenning både som ernæringsmessig tilsetningsstoff og sensorisk tilsetningsstoff. Som ernæringsmessig tilsetningsstoff er det også søkt godkjent til bruk i drikkevann. Som sensorisk tilsetningsstoff skal det merkes med anbefalt størsteinnhold. Det ble ikke funnet rester av den genmodifiserte organismen eller rekombinant DNA. Produktet møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika). EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Som ernæringsmessig tilsetningsstoff er det en effektiv aminosyrekilde til alle dyr. Som sensorisk tilsetningsstoff antas det å ha samme effekt som i mat.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/12
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0012

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2018
Frist returnering standardskjema: 28.11.2018
Dato returnert standardskjema: 28.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 53/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.12.2018
Høringsfrist: 31.01.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker