Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1980 av 13. desember 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325 med hensyn til betingelsene for godkjenning av preparater av flytende lecitiner, hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1980 of 13 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2325 as regards the terms of authorisation of preparations of lecithins liquid, lecithins hydrolysed and lecithins de-oiled as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endret godkjenning for tre lecitin preparater som teknologisk fôrtilsetningsstoff i gruppen emulgatorer. Flytende lecitin, hydrolysert lecitin og avfettet lecitin er godkjent for alle dyr (forordning (EU) nr. 2017/2325). Spesifikasjonene for preparatene er endret slik at de er de samme som i godkjenningen av preparatet som tilsetningsstoff for mat. Beskrivelsen av preparatet er også endret slik at raps kan være en kilde, i tillegg til solsikke og soya.
EFSA konkluderer at spesifikasjonen satt i godkjenning av preparatene som tilsetningsstoffer i mat, og bruk av raps som en kilde, ikke endrer EFSAs tidligere vurdering av at preparatene er trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1980
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1980

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2018
Frist returnering standardskjema: 28.12.2018
Dato returnert standardskjema: 28.12.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 47/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.12.2018
Høringsfrist: 31.01.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker