Maler for samsvarserklæring fra administratorer av betydningsfulle og ikke-betydningsfulle referanseverdier

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1106 av 8. august 2018 om tekniske gjennomføringsstandarder om maler for samsvarserklæringen som skal publiseres og vedlikeholdes av administratorer av betydningsfulle og ikke-betydningsfulle referanseverdier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1106 of 8 August 2018 laying down implementing technical standards with regard to templates for the compliance statement to be published and maintained by administrators of significant and non-significant benchmarks pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og vil inntas i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke tre i kraft før basisrettsakten 2016/1011 (referanseverdiforordningen) trer i kraft. Referanseverdiforordningen vil tre i kraft når det konstitusjonelle forbeholdes i EØS-komitébeslutningen løftes. 

Sammendrag av innhold

Administratorer av betydningsfulle referanseverdier kan velge ikke å følge ett eller flere særskilte krav under referanseverdiforordningen. De samme gjelder administratorer av ikke-betydningsfulle referanseverdier, men de kan velge ikke å følge enda flere krav. I begge disse tilfellene skal admistratorene i henhold til artikkel 25 nr. 7 og artikkel 26 nr. 3 i referanseverdiforordningen publisere og vedlikeholde en erklæring om hvorfor det er passende at de ikke følger kravene. Kommisjonsforordningen fastsetter maler for slike erklæringer. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når referanseverdiforordningen er inntatt i EØS-avtalen, kan også denne kommisjonsforordningen tas inn i EØS-avtalen. Kommisjonsforordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at det i lov eller forskrift fastsettes en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov eller forskrift med de tilpasningene som følger av EØS-komitebeslutningen, protokoll 1 til EØS-avtalen og EØS-avtalen for øvrig.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen nevneverdige.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Datoen for ikrafttreden må tilpasses når forordningen inntas i EØS-avtalen. Derfor er at angitt at det må skje en teknisk tilpasning.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1106
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32018R1106

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.08.2018
Frist returnering standardskjema: 12.12.2018
Dato returnert standardskjema: 22.10.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker