Utfyllende bestemmelser til CSDR vedrørende bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 av 25. mai 2018 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 angående reguleringstekniske standarder for oppgjørsdisiplin

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1229 of 25 May 2018 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on settlement discipline

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er endelig vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 13. september 2018. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir detaljerte krav til tiltak for å sikre høy oppgjørsgrad i verdipapiroppgjøret. Verdipapirsentraler skal tilby funksjonalitet som legger til rette for økt oppgjørsgrad. Oppgjørsgrad skal monitoreres og rapporteres til myndigheter, og det skal innføres ordning med bøter for forsinket oppgjør. I tillegg beskriver ordningen utfyllende krav til prosess for dekningshandel når verdipapiroppgjør blir gjennomført.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til CSDR (909/2014), som regulerer verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør. Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, trolig som forskrift til kommende ny lov om verdipapirsentraler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes å få økonomiske konsekvenser for markedsaktørene da reglene vil kreve noe endringer i IT-systemer hos verdipapirsentralene og deres medlemmer. Tilsynsmyndighetene må etablere nye rutiner for myndighetssamarbeid.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Når reglene tas inn i EØS-avtalen kan det være behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1229
Basis rettsaktnr.: 909/2014
Celexnr.: 32018R1229

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2018
Frist returnering standardskjema: 22.01.2019
Dato returnert standardskjema: 06.03.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker