Dyrehelseforordningen - listeføring av sykdommer

Delegert Kommisjons forordning (EU) 2018/1629 av 25. Juli 2018 som endrer listen over sykdommer i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og som endrer og erstatter gitte rettsakter på dyrehelseområdet

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1629 of 25.7.2018 amending the list of diseases set out in Annex II to Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‛Animal Health Law’)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.05.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 (AHL) som listefører hvilke sykdommer som bestemmelsene i AHL med underliggende regelverk skal gjelde for. Dette omfatter sykdommer hos både fisk og landdyr. Det betyr at bestemmelser om overvåkning, bekjempelse, forflytningsvilkår og importvilkår gitt i AHL vil gjelde for de listeførte sykdommene. Rettsakten er den første av de 21 underliggende rettsaktene under AHL som er ferdigstilt.

Munn- og klauvsjuke, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, høypatogen aviær influensa og afrikansk hestepest er listeført i artikkel 5 av AHL. Øvrige sykdommer som er listeført i AHL er oppgitt i forordningens vedlegg II. Totalt listeføres 50 sykdommer i AHL. Zoonotiske sykdommer og overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) er regulert i annet regelverk, og er derfor ikke tatt inn i AHL. Kriteriene for hvilke sykdommer som listeføres er gitt i artikkel 5-7 av AHL. EU’s vitenskapskomite (EFSA) har satt disse kriteriene i et system og vurdert en rekke sykdommer som potensielle kandidater. Det er EFSA’s anbefalinger og diskusjoner i ekspertgruppemøter under Kommisjonen som danner grunnlaget for listeføringen.

De fleste av de listeførte sykdommene har også tidligere vært regulert av EØS-regelverket både under fiskehelse- og landdyrhelseområdet.  Bovin virusdiare (BVD) og porcint reproduktivt respiratorisk syndrom (PRRS) og paratuberkulose er sykdommer på landdyrhelseområdet som tidligere ikke har vært regulert, men som nå er listeført.

Under vurderingsprosessen kom det fram en del sykdommer som ikke ble listeført i denne omgang, men som skal vurderes på et senere stadium. På landdyrhelseområdet er porcin endemisk virus diare (PED) en av disse, mens på fiskehelseområdet så skal blant annet infeksjon med salmonid alfa virus (SAV) vurderes senere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten skal gjennomføres i norsk rett. Den vil etter all sannsynlighet gjennomføres i en ny forskrift sammen med dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 og kategoriseringsforordningen (EU) 2018/1882.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Hvilke sykdommer som er listeført i AHL vil ha betydning for overvåkning, bekjempelse, forflytningsvilkår og importvilkår av levende dyr, animalske produkter og avlsmateriale for både landdyr og akvatiske dyr. Detaljerte bestemmelser som regulerer disse områdene vil komme i underliggende rettsakter til AHL som er under utarbeidelse. Det er derfor vanskelig å gi noen detaljert beskrivelse av økonomiske og administrative konsekvenser av listeføringen av sykdommer i AHL på dette tidspunktet.

Når det gjelder landdyr så regulerer AHL sykdommene bovin virusdiare (BVD) og porcint reproduktivt respiratorisk syndrom (PRRS) og paratuberkulose som tidligere ikke har vært regulert. Listeføringen av disse sykdommene kan gjøre det enklere å beskytte norske husdyr mot sykdommene. Dette vil være med på å sikre mindre sykdom hos norske husdyr og dermed unngå produksjonstap, redusere faren for økt bruk av medisiner og sikre dyrevelferden. Listeføringen vil medføre behov for informasjon og veiledning fra næringen og Mattilsynet.

Videre vil listeføringen av disse sykdommene få konsekvenser for Mattilsynet som må oppdatere sine tilsynssystemer og utvidelse av overvåkningsprogram med økning av analysekostnader. Det vil også være behov for omfattende regelverksarbeid under gjennomføring av AHL med underliggende rettsakter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge har under arbeidet i ekspertgruppen under Kommisjonen jobbet for at flest mulig sykdommer skal listeføres i AHL på bakgrunn av Norges gode dyrehelse. Det høye antallet sykdommer som er listeført ansees som et godt utgangspunkt for kommende arbeid for å ivareta dyrehelse i EU. Spesielt viktig for Norge har det vært å få med på lista: bovin virus diare (BVD), porcint reproduktivt og respiratorisk syndrom (PRRS) og paratuberkulose (PT).

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1629
Basis rettsaktnr.: 2016/429
Celexnr.: 32018R1629

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2018
Frist returnering standardskjema: 18.01.2019
Dato returnert standardskjema: 12.06.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: