Aroma: Endringer for koffein og teobromin i Unionslista.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1482 av 4. oktober 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder koffein og teobromin

Commission Regulation (EU) 2018/1482 of 4 October 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards caffeine and theobromine

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fjerner fotnote 1 knyttet til aromastoffene koffein og teobromin i forordning (EF) nr. 1334/2008, vedlegg 1 del A (aromaforordningen). Fotnote 1 sier at EUs organ for mattrygghet (EFSA  - "European Food Safety Authority") ikke er ferdig med å vurdere stoffet. Dette betyr at stoffet kan brukes under gitte betingelser inntil EFSA har gjort ferdig sine vurderinger og til nye bestemmelser er gitt. EFSA har nå gjennomført sin vurdering, og det er grunnlag for å fjerne fotnoten.

Vedlegg 1 til forordning (EF) nr. 1334/2008 omtales som Unionslisten. Da Unionslisten ble vedtatt var det flere aromastoffer som ikke var vurdert eller ferdig vurdert av EUs organ for mattrygghet (EFSA - "European Food Safety Authority"). Til disse aromastoffene ble det knyttet fotnoter. Fotnote 1 sier at EFSA skal fullføre vurderingen av aromastoffet.

Aromastoffene koffein og teobromin var ikke ferdigvurdert da de ble oppført på Unionslista, Del A. De har derfor en fotnote 1 knyttet til seg. Koffein og teobromin ble vurdert sammen med andre aromastoffer som tilhører samme aromastoff gruppe FGE 29 ("Flavour group evaluation") i 2015. EFSA mente at det var en del usikkerhet knyttet til disse to stoffene. Dette ble begrunnet med at inntaket av koffein og teobromin kommer fra mange ulike kilder, som kaffe, kakao og te og at inntaksberegninger var usikre. EFSA ønsket derfor å se nærmere på beregninger av inntaket av koffein og teobromin. EFSA la fram sin vurdering av koffein og teobromin som aromastoff i januar 2018. EFSAs konklusjon er at det ikke er knyttet helserisiko til inntak av koffein og teobromin med de inntaksberegninger som er gjort. Fotnoten knyttet til koffein og teobromin kan derfor fjernes. 

Rettsakten opprettholder nivået for hva som er tillatt å bruke av koffein og teobromin til spesifikke matvarekategorier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

​Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1482
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32018R1482

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2018
Frist returnering standardskjema: 09.11.2018
Dato returnert standardskjema: 15.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 58/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.10.2018
Høringsfrist: 20.11.2018
Frist for gjennomføring: 09.11.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 29.03.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.05.2019

Lenker