Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1565 av 17. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase (DSM 28088) produsert av Paenibacillus lentussom tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger, hønniker og mindre utbredte fjørfearter bortsett fra eggleggende fugler, slaktekalkuner, kalkuner oppdrettet til avl, avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter (innehaver av godkjenningen: Elanco GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1565 of 17 October 2018 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-mannanase produced by Paenibacillus lentus (DSM 28088) as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor poultry species other than laying birds, turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, weaned piglets, pigs for fattening and minor porcine species (holder of authorisation Elanco GmbH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Godkjenning av et preparat av enzymet endo-1,4-beta-mannanase produsert av mikroorganismen Paenibacillus lentus som avlteknisk tilsetningsstoff. Det er søkt godkjent for en rekke fjørfe og svine arter i gruppen fordøyelsesforbedrende midler. Ulike dyrearter er gitt forskjellig minsteinnhold. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, det har også effekt.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

(Sakkynd. inst. merknader)

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1565
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1565

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.10.2018
Frist returnering standardskjema: 07.12.2018
Dato returnert standardskjema: 07.12.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 52/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.10.2018
Høringsfrist: 05.12.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: