Forsiden

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1566 av 18. oktober 2018 om godkjenning av preparatet av endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (NRRL 25541) og alfa-amylase produsert av Aspergillus niger (ATTC66222) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter (avvendte), og om endring av forordning (EF) nr. 1453/2004 (innehaver av godkjenningen: Andrès Pintaluba S.A.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1566 of 18 October 2018 concerning the authorisation of the preparation of endo-1,3(4)-beta-glucanase and endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (NRRL 25541) and alpha-amylase produced by Aspergillus niger (ATTC66222) as a feed additive for weaned piglets and minor porcine species (weaned) and amending Regulation (EC) No 1453/2004 (holder of authorisation Andrès Pintaluba S.A.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av enzymene endo-1,3(4)-beta-glukanase og endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (NRRL 25541) og alpha-amylase produsert av Aspergillus niger (ATTC66222) som fôrtilsetningsstoff. Disse enzymene er regodkjent i kategorien avltekniske tilsetningsstoffer i gruppen fordøyelsesforbedrende midler. Disse enzymene var godkjent uten tidsbegrensing etter det gamle regelverket 70/524/EEC. For avvent smågris ble det regodkjent i 2004 (1453/2004), og er nå regodkjent for mindre svinearter (avvent) i tillegg til avvent smågris. EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1566
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1566

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2018
Frist returnering standardskjema: 09.11.2018
Dato returnert standardskjema: 09.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 51/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.10.2018
Høringsfrist: 04.12.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker