Plantevernmidler - avslag regodkjenning dikvat

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1532 av 12. oktober 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet dikvat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1532 of 12 October 2018 concerning the non-renewal of approval of the active substance diquat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 15. oktober 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Dikvat har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut i juni 2019, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet.

Ved revurderingen av det aktive stoffet er det blant annet påvist høy risiko for både arbeidstakere og andre personer i nærområdet ved bruk av plantevernmidler inneholdende dikvat. Det har i vurderingsprosessen blitt stilt spørsmål ved om den høye risikoen også kunne skyldes andre kilder enn gjennom kostholdet. Men en grundig tilleggsvurdering har konkludert med at risikoen skyldes påvirkning av dikvat via alle aktuelle kilder og situasjoner. Dikvat har i tillegg blitt påvist å ha høy risiko for fugler.

Dikvat blir med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmilder, og blir dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder dikvat skal senest være avsluttet 4. februar 2020.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen vil innebære utfordringer i enkelte plantekulturer, primært potet, da det ikke finnes gode, alternative preparater på det norske markedet. Den økonomiske konsekvensen av dette, for potetprodusentene, er det nåværende stadiet og med nåværende kunnskap, vanskelig å anslå størrelsen av. Gjennomføringen vil ikke ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Agronomisk sett er det behov for dikvat (Reglone), særlig i potetproduksjon, og pr. dato finnes det ikke noe godt alternativ. Men Mattilsynet har støttet forslaget om å avslå regodkjenning av stoffet, også ved å sende skriftlige kommentarer til Kommisjonen, fordi stoffet har uheldige egenkaper både på helse og miljø.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Dikvat inngår i plantevernmiddelet Reglone som er på markedet i Norge. Bruksområdet er nedvisning av grønnmasse i kløvereng, ert og åkerbønne til modning, potet, oljevekster og nedvisning av utløpere i jordbær.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1532
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32018R1532

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.10.2018
Frist returnering standardskjema: 04.03.2019
Dato returnert standardskjema: 18.12.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 120/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: