Plantevernmidler - avslag tiram

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1500 av 9. oktober 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiram og om forbud med bruk og salg av frø som inneholder tiram, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1500 of 9 October 2018 concerning the non-renewal of approval of the active substance thiram, and prohibiting the use and sale of seeds treated with plant protection products containing thiram, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 10. oktober 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Tiram har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut i april 2019, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet.

Ved revurderingen av det aktive stoffet er det blant annet påvist en stor akutt risiko for både arbeidstakere og forbrukere når stoffet brukes ved bladsprøyting. Det ble også påvist stor risiko for fugler og pattedyr ved andre bruksmåter, herunder også frøbehandling (beising), selv når konsentrasjonen av tiram var lavere i slike sammenhenger. Ufullstendige opplysninger om enkelte metabolitter har også gjort at vurdering av restmengder i næringsmidler, og fastsettelse av grenseverdier, ikke har vært mulig. Utover dette var det også på grunn av mangelfulle opplysninger usikkerhet både rundt stoffets potensielt hormonforstyrrende egenskaper og risiko for vannorganismer av enkelte metabolitter.  

Tiram blir med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmilder, og blir dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder tiram skal senest være avsluttet 30. april 2019 når stoffet brukes i forbindelse med bladsprøyting, og 30. januar 2020 når stoffet brukes på andre måter, bl.a. som beisemiddel.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Tiram inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1500
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32018R1500

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.10.2018
Frist returnering standardskjema: 01.02.2019
Dato returnert standardskjema: 18.12.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 120/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: