Tilbakekalling av utnevnelse av EURL for gruppe B(3)(c) i Direktive 96/23/EC

Kommisjonens gjennomføringsforordning for tilbakekalling av utnevnelse av "Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia" som Europeisk referanselaboratorium for reststoffer beskrevet i vedlegg I, gruppe B (3)(c) til direktiv 96/23/EC

Commission Implementing Regulation revoking the designation of the Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy, as a European Reference Laboratory for the residues listed in Annex I, Group B(3)(c) to Directive 96/23/EC.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning nr. (EU) 2017/625 erstatter forordning (EC) nr. 882/2004 og er et nytt regelverk for offentlig kontroll; inkludert opprettelse og utnevnelse av EU referanselaboratorier (EURL). Den foreslåtte rettsakten trekker tilbake utnevnelse av "Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy" som europeisk referanselaboratorium for reststoffer beskrevet i vedlegg I, gruppe B(3)(c) til direktiv 96/23/EC. 

"National Food Institute, Technical University of Denmark in Copenhagen, Denmark" ble utnevnt som EU referanselaboratorium for metaller og nitrogenforbindelser i fôr og næringsmidler etter forordning (EU) nr. 2017/625. Dette overlapper arbeidet for EU referanselaboratoriet som er beskrevet i vedlegg I, gruppe B(3)(c) til direktiv 96/23/EC slik at for tiden er to EU referanselaber ansvarlig for analyser av kjemiske elementer i animalske næringsmidler. Med den nye rettsakten vil man fjerne denne overlappingen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten har ingen konsekvenser for vårt regelverk. Listen som viser oversikten over NRL og EURL er ikke del av vårt regelverk, men er publisert på Mattilsynets nettsider. Mattilsynet vil oppdatere listen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Listen som viser oversikten over NRL og EURL er ikke del av vårt regelverk men er publisert på Mattilsynets nettsider. Dette vil derfor ikke medføre noe endring av eksisterende regelverk.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1587
Basis rettsaktnr.: 96/23/EC
Celexnr.: 32018R1587

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.10.2018
Frist returnering standardskjema: 16.11.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 4/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker