Felles sikkerhetsmetoder for sikkerhetsstyringssystemer

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2018/762 av 8. mars 2018 om felles sikkerhetsmetoder for krav til sikkerhetsstyringssystemer i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 og som opphever forordningene (EU) 1158/2010 og (EU) 1169/2010

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/762 of 8 March 2018 establishing common safety methods on saftety management system requirements pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EU) No 1158/2010 and (EU) No 1169/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.09.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.10.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 8. mars 2018, ble publisert i EU-tidende 25. mai 2018 og trådte i kraft 14. juni 2018. Bestemmelsene vil gjelde i tråd med fristene for gjennomføring av det nye jernbanesikkerhetsdirektivet, dvs. fra 16. juni 2019 for de medlemsstatene som ikke har meddelt Kommisjonen at de gjennomfører direktivet fra 16. juni 2020. Forordningen er til vurdering i EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2018/762 av 8. mars 2018 om felles sikkerhetsmetoder for krav til sikkerhetsstyringssystemer i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 og som opphever forordningene (EU) 1158/2010 og (EU) 1169/2010 (forordningen) er utarbeidet i forbindelse med gjennomføringen av EUs fjerde jernbanepakke. Den er fastsatt med hjemmel i artikkel 6 nr. 6 i Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 av 11. mai 2016 om jernbanesikkerhet (jernbanesikkerhetsdirektivet). Det følger av jernbanesikkerhetsdirektivet artikkel 6 at de ulike felles sikkerhetsmetodene (engelsk: Common Safety Methods, CSM) skal revideres med jevne mellomrom, og i forbindelse med dette har Den europeiske unions jernbanebyrå (ERA) fått i oppdrag å revidere to CSMer, hhv. forordning (EU) 1158/2010 (CSM om samsvarsvurdering for sikkerhetssertifikat) og forordning (EU) 1169/2010 (CSM om samsvarsvurdering for sikkerhetsgodkjenning). Kravene i disse to forordningene er nå oppdatert pga. det nye jernbanesikkerhetsdirektivet, og slått sammen til den forordningen som omtales her, og som også kalles CSM SMS. De to nevnte forordningene om felles sikkerhetsmetoder blir opphevet med virkning fra 16. juni 2025, jf artikkel 5.  

Forordningen inneholder de kravene som stilles til jernbanevirksomheters sikkerhetsstyringssystemer, både for infrastrukturforvalter og jernbaneforetak, og den må ses i sammenheng med de rammene som gjelder i de mer overordnede bestemmelsene i jernbanesikkerhetsdirektivet. Den overordnede strukturen i den felles sikkerhetsmetoden (CSM SMS) har en klar kobling til ISO 9001-standarden. De to tidligere forordningene rettet seg mot de nasjonale sikkerhetsmyndighetene, og oppstilte en liste over krav som skulle sjekkes ved en søknad om sikkerhetssertifikat eller -godkjenning. Dette er nå forandret ved at forordningen stiller krav direkte til virksomhetenes sikkerhetsstyringssystemer.

Det følger av forordningens artikkel 3 at jernbaneforetak skal basere sitt sikkerhetsstyringssystem basert på kravene i forordningens Annex 1 og det er disse kravene som som skal legges til grunn ved vurdering av søknad og tilsyn etter jernbanesikkerhetsdirektivet.

Etter forordningens artikkel 4 følger kravene til infrastrukturforvalters sikkerhetsstyringssystem av forordningens Annex 2. På samme måte som for jernbaneforetak skal disse ligge til grunn for de nasjonale sikkerhetsmyndighetenes vurderinger av søknad og tilsyn etter jernbanesikkerhetsdirektivet. Kravene i Annex 1 og 2 er så og si identiske, og derfor er henvisningene i det følgende til krav i Annex 1.

Forordningen stiller krav til en jernbanevirksomhets organisasjon, ledelse og planlegging. Det er krav til ressurser og kompetanse i organisasjonen, og det stilles operasjonelle krav, herunder krav til leverandører. Videre fremkommer det at Kommisjonsforordning (EU) nr. 1078/2012 av 16. november 2012 om en felles sikkerhetsmetode for overvåking som skal anvendes av jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger som har fått utstedt et sikkerhetssertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning, og av enheter med ansvar for vedlikehold (CSM monitoring) skal følges. Dette medfører bl.a. krav til intern kontroll. Det er også krav til kontinuerlig forbedring i organisasjonen. Det er videre i punkt 4.6 krav til å integrere "human factors" i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, hvilket ikke har vært et så tydelig krav tidligere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Siden forordningen er vedtatt med hjemmel i det nye jernbanesikkerhetsdirektivet som er en del av EUs fjerde jernbanepakke, kan den først tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett etter eller i forbindelse med jernbanepakken. Hvis forordningen tas inn i EØS-avtalen kan den gjennomføres i norsk rett ved forskrift. Samtidig må gjennomføringsforskriftene for forordningene (EU) 1158/2010 og (EU) 1169/2010 måtte oppheves med virkning fra 2025.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennom dagens forskriftsbestemmelser foreligger det strenge krav til innholdet i sikkerhetsstyringssystemene virksomhetene bruker. I dag følger disse bestemmelsene av sikkerhetsstyringsforskriften. I tillegg gir forordningene (EU) 1158/2010 og (EU) 1169/2010 føringer for hva som skal sjekkes av Statens jernbanetilsyn i en søknadsprosess.

Kravene i forordningen CSM SMS er ikke vesentlig annerledes enn det som følger av dagens regelverk, men det er en noe økt detaljeringsgrad. Det antas derfor at en eventuell gjennomføring i norsk rett ikke vil medføre kostnader av betydning for verken virksomhetene eller Statens jernbanetilsyn som nasjonal sikkerhetsmyndighet i Norge. I en overgangsfase vil man måtte forsikre seg om at de prosedyrer og systemer man har i dag er i samsvar med det nye regelverket, noe som kan kreve økte ressurser i denne fasen.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen ble sendt på høring 29. juni 2018, med høringsfrist 24. august. Alle jernbaneforetak med virksomhet i Norge, samt Jernbanedirektoratet og Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening sto på høringslisten. Det har kommet svar fra Flytoget AS og SJ AB.

Innspillene fra Flytoget er i hovedtrekk:

  • Viktig med samsvar i betydningen av definisjoner og begreper på tvers av lover og krav slik at det ikke skapes tvil og unødvendige spørsmål ved anvendelse av kravene. Dette er viktig både med hensyn til innhold og språkdrakt i de øvrige jernbanelovene og norsk oversettelse av forordninger. Det bør derfor vurderes nøye hvilke konsekvenser det kan medføre å ta inn forordningen "som den er".
  • Viktig at ikke samme type krav ikke fremkommer i flere lover eller forskrifter.
  • Positivt at CSM SMS har en klar kobling til ISO 9001.
  • På grunn av flere regelverksendringer er det av betydning at man får tilstrekkelig tid til å planlegge og iverksette forordningen før ikraftsettelse.

Innspillene fra SJ er i hovedtrekk:

  • Forordningen innebærer ingen omfattende forandringer i kravene til sikkerhetsstyringssystemer i forhold til kravene i CSM CA. Men noen endringer kan følge knyttet til at enkelte spørsmål vil håndteres annerledes enn i dag.
  • De forsterkede kravene til virksomheten knyttet til ledelsens kompetanse og involvering samt ivaretakelse av "human factors" kan medføre økte kompetansekrav i oppfølgningen av området. Det gis også en kommentar til ERAs veiledning til CSM SMS på dette punktet.

Vurdering

Vurdering av høringsinstansenes innspill:

Statens jernbanetilsyn har forståelse for Flytogets bekymring knyttet til ulik språk- og begrepsbruk i ulike forskrifter. Det antas at dette i stor grad vil ivaretas da rettsaktene som er en del av fjerde jernbanepakke medfører endringer i annet regelverk, blant annet ny sikkerhetsforskrift som vil erstatte den eksisterende sikkerhetsstyringsforskriften. Forslag til ny sikkerhetsforskrift ble sendt på høring av Statens jernbanetilsyn 31. august 2018. Statens jernbanetilsyn vil også bidra i oversettelsesarbeidet av rettsaktene tilknyttet fjerde jernbanepakke med hensikt på ens språk- og begrepsbruk. I forskriftsarbeidet har Statens jernbanetilsyn også hatt fokus på å unngå dobbeltreguleringer, slik at det ikke skal fremkomme samme krav i flere forskrifter. Dette antas også å svare ut Flytogets bekymring.

Når det gjelder SJs kommentar til ERAs veiledning knyttet til "human factors" vil SJT bemerke at dette er en veiledning og ikke fastsatte krav. Vi forventer at virksomhetene gjennom sitt sikkerhetsstyringssystem setter og ivaretar de kompetansekrav som de mener er nødvendige for at de skal operere sikkert, slik det også er i dag.

Begge høringsinnspillene understreker at noen endringer vil måtte gjøres, selv om de ikke er store, og at virksomhetene må få tid til å innordne seg. Dette er en bekymring Statens jernbanetilsyn deler, og tilsynet vil holde virksomhetene informert om prosessen videre.

En innføring av forordningen i norsk rett vil ikke medføre vesentlige endringer fra dagens krav. Som nevnt over må denne rettsakten ses i sammenheng med artikkel 9 i det nye jernbanesikkerhetsdirektivet, hvor det stilles overordnede krav til virksomhetenes sikkerhetsstyringssystem. Disse kravene er utdypet og konkretisert i forordningen CSM SMS. Dette fremstår som mer detaljert enn det regelverket som er gjeldende i norsk rett i dag gjennom sikkerhetsstyringsforskriften, men det er ikke vesensforskjeller i hvordan kravene må etterleves. Dette understrekes også i fortalens punkt 11 og 12 som sier at endringene fra de to tidligere CSM-forordningene til CSM SMS ikke er vesentlige.

Det må i arbeidet med gjennomføringen sikres at man i oversettelse av rettsakten hensyntar kjente og eksisterende begreper for å unngå at det blir uklarheter i praktiseringen av regelverket.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/762
Basis rettsaktnr.: 2016/798
Celexnr.: 32018R0762

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.05.2018
Frist returnering standardskjema: 19.09.2018
Dato returnert standardskjema: 22.10.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.06.2018
Høringsfrist: 24.08.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker