Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

REACH/XVII/bly i PVC

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om bly og blyforbindelser brukt som stabilisator i PVC

Commission Regulation (EU) .../... amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead and lead compounds as a stabiliser in PVC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

EU-parlamentet har gått mot Kommisjonens forslag:

Medlemslandene i EU stemte over rettsakten i komitologikomiteen for REACH 20. november 2019. Den var deretter til gjennomsyn hos Rådet og Parlamentet. Parlamentet vedtok 12. februar 2020 en resolusjon hvor de gikk mot Kommisjonens reguleringsforslag på grunn av muligheten til omfattende unntak for gjenvunnet PVC med et høyere innhold av bly enn 0,1 %. Parlamentet mener at forslaget ikke er i samsvar med målet med Reach (beskyttelse av mennesker og miljø) og ber om at unntaksmulighetene blir fjernet samt at overgangsperioden for innføringen av forbudet blir redusert til 6 måneder.

EU-parlamentet gikk 12. februar 2020 mot EU-kommisjonens forslag til regulering, se informasjon under "Status".

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen ba det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) 3.12.2015 om å utarbeide forslag til forbud av bly og blyforbindelser som stabilisator i PVC. ECHA oversendte sitt forslag til forbud (annex XV dossier), til Kommisjonen 16.12.2016. ECHA har vurdert hva bruk av bly og blyforbindelser som stabilistor i PVC medfører av risiko for mennesker og miljø.

Forslaget fra ECHA er et forslag til endring av vedlegg XVII til REACH og innebærer at det ikke lenger skal være lov å bruke bly og blyforbindelser som stabilisator i produksjonen av PVC, eller å selge produkter med PVC hvor bly eller blyforbindelser er brukt som stabilisator. Forslaget er nå til vurdering i Kommisjonen og avhengig av den vurderingen som blir gjort der kan forbudet enten bli bredt og inkludere alle produkter med PVC hvor bly og blyforbindelser har blitt brukt som stabilisator, eller kun de som bidrar mest til risikoen som forslaget er ment å redusere. Kommisjonen foreslår at det blir forbudt å bruke bly i PVC, og å bringe i omsetning PVC-produkter som inneholder 0,1 % bly eller mer. Videre foreslår Kommisjonen unntak for visse typer gjennvunne PVC-produkter med høyere konsentrasjon av bly i opp til 15 år, forutsatt at mennesker ikke kan bli eksponert for blyet. For flere detaljer viser vi til Kommisjonens forslag. Unntakene var også vurdert av ECHA.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Nye REACH-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Parlamentets resolusjon er i samsvar med norsk posisjon.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen