REACH/XVII/bly i PVC

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om bly og blyforbindelser brukt som stabilisator i PVC

Commission Regulation (EU) .../... amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead and lead compounds as a stabiliser in PVC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

EU-parlamentet har gått mot Kommisjonens forslag:

Medlemslandene i EU stemte over rettsakten i komitologikomiteen for Reach 20. november 2019. Den var deretter til gjennomsyn hos Rådet og Parlamentet. Parlamentet vedtok 12. februar 2020 en resolusjon hvor de gikk mot Kommisjonens reguleringsforslag på grunn av muligheten til de omfattende unntak for gjenvunnet PVC med et høyere innhold av bly enn 0,1 %. Parlamentet mener at forslaget ikke er i samsvar med målet med Reach (beskyttelse av mennesker og miljø) og ber om at unntaksmulighetene blir fjernet samt at overgangsperioden for innføringen av forbudet blir redusert til 6 måneder.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen ba i 2015 det Europeiske kjemikaliebyrået (Echa) om å utarbeide forslag til forbud av bly og blyforbindelser som stabilisator i PVC. Echa oversendte sitt forslag til forbud til Kommisjonen 16.12.2016 etter å ha vurdert hva bruk av bly og blyforbindelser som stabilistor i PVC medfører av risiko for mennesker og miljø.

Echa foreslo en endring av vedlegg XVII til Reach-forordningen. Endringen vil innebære at det ikke lenger skal være lov å bruke bly og blyforbindelser som stabilisator i produksjonen av PVC, eller å selge produkter med PVC hvor bly eller blyforbindelser er brukt som stabilisator. Kommisjonen foreslo at det blir forbudt å bruke bly i PVC, og å bringe i omsetning PVC-produkter som inneholder 0,1 % bly eller mer. Videre foreslo Kommisjonen unntak for visse typer gjennvunne PVC-produkter med høyere konsentrasjon av bly i opp til 15 år, forutsatt at mennesker ikke kan bli eksponert for blyet. For flere detaljer viser vi til Kommisjonens forslag. Unntakene var også vurdert av Echa.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Parlamentets resolusjon er i samsvar med norsk posisjon.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker