REACH/XVII/bly i PVC

Kommisjonsforordning (EU) 2023/923 av 3. mai 2023 om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) for bly og dets forbindelser i PVC

COMMISSION REGULATION (EU) 2023/923 of 3 May 2023 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards lead and its compounds in PVC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Prosessen i EU
Restriksjonen fikk flertall i Reach-komiteen 7. desember 2022 og ble vedtatt i EU 3. mai 2023. Den kommer til anvendelse 29. november 2024. 

Prosessen i Norge og EØS
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. april 2024 og gjennomført i Norge 2. mai 2024. Norsk gjennomføring av forordningen var på høring i perioden 15. mai-29. juni 2023. 

Sammendrag av innhold

Etter forslag fra Europakommisjonen er det innført forbud mot å bruke PVC med 0,1 vekt% bly eller mer og å bringe i omsetning PVC-produkter som inneholder 0,1 vekt% bly eller mer. Det blir imidlertid unntak i ti år for gjenvunnet hard PVC med bly, forutsatt at det er mindre enn 1,5 vekt% bly i PVC-materialet. En annen forutsetning er at bly fra produktene som blir produsert av materialet ikke kommer i kontakt med mennesker eller at det blir utviklet blyholdig støv. For noen av bruksområdene skal produktene dekkes med PVC med mindre enn 0,1 vekt% bly. Disse produktene vil bli brukt innen bygg og anlegg. De skal brukes i en lukket syklus, og bli merket med informasjon om at de inneholder bly. Reguleringen eri en restriksjon i kjemikalieregelverket Reach

Reguleringen bygger på et forslag til restriksjon som fikk flertall blant medlemsstatene i november 2019. Dette forslaget var vurdert i kjemikaliebyrået Echa i samsvar med reglene i Reach for restriksjoner. Fordi forslaget inneholdt omfattende og langvarige unntak for gjenvunnet PVC, gikk EUs Parlament i en resolusjon mot restriksjonsforslaget og ba Europakommisjonen oppdatere det. Reguleringen som nettopp er vedtatt er resultat av den nye prosessen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer og vil medføre både nytte og kostnader. De aller fleste europeisk produsenter av PVC har sluttet å bruke blyforbindelser som stabilisator ved produksjon av PVC gjennom en frivillig avtale. Restriksjonen vil hindre at ny PVC med bly over grenseverdien blir importert til EØS-området. 

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac) vurderte det opprinnelige restriksjonsforslaget. Rac konkluderte at bly i PVC medfører en risiko for menneskers helse både ved direkte kontakt med blyholdig PVC, via miljøet (inkludert husstøv) og ved håndtering og behandling av avfall. Seac konkluderte at restriksjonen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen bly i PVC medfører på en proporsjonal måte.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i Europakommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelse. Norge kommenterte forslaget da det var på høring i seks måneder i regi av Echa.

Vurdering

Norge mener, som Parlamentet mente i 2020, at det er uheldig med unntaket for gjenvunnet PVC med bly. Norges syn er at det ikke skal være tillatt med bly i PVC. Vi støttet derfor heller ikke grenseverdiene på 0,1 vekt%. For at bly skal kunne virke som stabilisator, må det være men enn 0,1 vekt%. Restriksjonen vil derfor hindre import til EØS-området av PVC hvor bly er brukt som stabilisator. Miljødirektoratet mener at dette er positivt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2023)923
Rettsaktnr.: (EU) 2023/923
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32023R0923

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.07.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.04.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 91/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.05.2023
Høringsfrist: 29.06.2023
Frist for gjennomføring: 27.04.2024
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.06.2024

Lenker