Endring av utfyllande føresegner til EMIR når det gjeld kva for opplysningar som skal inngå i søknaden om registrering som transaksjonsregister

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/362 av 13. desember 2018 om endring av delegert forordning (EU) nr. 150/2013 med omsyn til tekniske reguleringsstandardar som angjev kva for opplysningar som skal inngå i søknaden om registrering som transaksjonsregister

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/362 of 13 December 2018 amending Delegated Regulation (EU) No 150/2013 as regards regulatory technical standards specifying the details of the application for registration as a trade repository

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er til vurdering av EØS/EFTA-statane for å bli innlemma i EØS-avtalen.

Samandrag av innhald

Forordninga er endringar av utfyllande føresegner til europaparlaments- og rådsforordning (EU) Nr. 648/2012 (EMIR), om kva for opplysningar som skal inngå i søknaden om registrering som transaksjonsregister. Forordninga har som føremål å ytterlegare styrke rammeverket kring registrering av transaksjonsregister. Deriblant vert dette gjort ved å sørgje for samsvar med regelverket som er innført for registrering av transaksjonsregister i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsikt ved verdipapirfinansieringstransaksjonar (SFTR). Det vert også stilt nærmare krav til opplysingar om informasjonshandsaming og interne kontrollrutinar hjå transaksjonsregisteret.

Merknadar
Rettslege konsekvensar

Forordninga vil takast inn i EØS-avtala og gjennomførast i norsk rett ved inkorporering. Dette inneber at det i forskrift vil takast inn ei føresegn om at forordningen gjeld som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvensar

Forordninga får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar

Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der berørte departement er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordninga reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/362
Basis rettsaktnr.: (EU) Nr. 648/2012
Celexnr.: 32019R0362

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2019
Frist returnering standardskjema: 17.05.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker