Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1125 av 5. juni 2019 om godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1125 of 5 June 2019 concerning the authorisation of zinc chelate of methionine sulfate as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gjelder godkjenning av sink chelat fra metioninsulfat som fôrtilsetningsstoff (kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe; sporstoffer), for alle dyr. Tillatte tilsatte mengde sink (Zn) er; hund og katt (200 mg Zn/kg fôr), laks og melkeerstatning for kalv (180 mg Zn/kg fôr), smågris, purker, kaniner og andre fisk (150 mg Zn/kg fôr), og andre arter (120 mg Zn/kg fôr). EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelsene for bruk. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1125
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1125

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.07.2019
Frist returnering standardskjema: 16.08.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.10.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 251/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.04.2019
Høringsfrist: 11.06.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker