Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk

Kommisjonsforordning (EU) 2019/543 av 3. april 2019 om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 og vedlegg I, III og IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til oppdatering av visse referanser til og innarbeiding av visse reglementer fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa om typegodkjenninger av motorvogner

Commission Regulation (EU) 2019/543 of 3 April 2019 amending Annex IV to Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council and Annexes I, III and IV to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards updating the references to and inclusion of certain Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on the type-approval of motor vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt den 3. april 2019 kommer til anvendelse i EU den 24. april 2019. 

Forordningen var på nasjonal høring i juni 2019.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte den 27/9-19, beslutning nr. 216/2019. Endringsforskrift ble vedtatt 01.10.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2019/543 endrer vedleggene til direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 661/2009.

Direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 661/2009 danner sammen en ramme for typegodkjenning av bil i Norge. Begge rettsakter viser til en rekke ECE-regulativer. Med jevne mellomrom endres ECE-regulativene, normalt med såkalte «endringsserier». Dette medfører at vedleggene til typegodkjenningsrettsaktene må oppdateres tilsvarende. Forordning (EU) 2019/543 sikrer at det blir samsvar mellom ECE-regulativer og typegodkjenningsregelverket.

Forordningen (EF) nr. 661/2009 omhandler generell sikkerhet for kjøretøy (bil). Den opphevet en rekke EU-direktiver, og erstattet disse med ECE-regulativer som er utarbeidet av UN ECE i Geneve (FN`s økonomisk kommisjon for Europa). Formålet er å oppheve tekniske handelshindringer, og sikre at alle kjøretøy har en god sikkerhet- og miljøstandard. ECE-regulativene oppdateres regelmessig og legges til grunn ved typegodkjenning av kjøretøy.

Forordning (EU) 2019/543 tar konkret inn nye endringsserier til eksisterende ECE- regulativer nr.10, 16, 34, 39, 44, 48, 58, 67, 79, 94, 100, 107, 117, 119, 123, 125 og 128. 

Forordning (EU) 2019/543 tar også inn nye ECE-regulativer og gjør disse obligatoriske som del av typegodkjenningen for bil. Dette gjelder ECE-regulativ nr. 140 (stabilitetskontrollsystemer) og nr. 141 (dekktrykksovervåkningssystemer). Kravene i disse regulativene vil gjelde nye typer kjøretøy i gruppe M1 med totalvekt som ikke overstiger 3500 kg og kan brukes frivillig på kjøretøy klasse N1 som ikke har tvillingmonterte hjul fra datoen for ikrafttredelsen av forordning 2019/543.  

Av øvrige endringer nevnes:

– et nytt punkt om akustiske kjøretøysvarslingssystemer (AVAS) er tilføyd, hvor enten forordning (EU) nr. 540/2014 eller ECE-regulativ nr. 138 kan legges til grunn i forbindelse med typegodkjenning  

– de krav som skal legges til grunn for en universal internasjonal typegodkjenning av et kjøretøy foretatt med henvisning til ECE-regulativ 0 fremgår av vedlegg IV til hhv 2007/46/EF og 661/2009

–  tabellen med alternative krav i forbindelse med EU-typegodkjenning av kjøretøyer (hvor det er henvist til ECE-reg.nr. 139 om bremseassistentsystemer) er ajourført

Merknader
Gjeldende rett

Både direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 661/2009 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften).

Rettslige konsekvenser

Forordning 2019/543 vil bli implementert i nevnte forskrift, på egnet måte. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning utover det som må gjøres for å implementere den i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten går etter EFTAs hurtigprosedyre, og forelegges derfor ikke noe Spesialutvalg til klarering. 

 

 

Vurdering

Rettsakten anses relevant og akseptabel, og bringer EUs regelverk på linje med vedtatte endringer gjort i FN-systemet (UNECE).

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i internasjonale arbeidsgrupper der forordningen har blitt utarbeidet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/543
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0543

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.04.2019
Frist returnering standardskjema: 21.05.2019
Dato returnert standardskjema: 21.05.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 216/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.09.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 01.10.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.10.2019

Lenker

Til toppen