Endringer i auksjonsforordningen 2021-2030

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1868 av 28. august 2019 om endringer i forordning (EU) nr. 1031/2010 for at auksjoneringen av klimakvoter skal være i overensstemmelse med EU ETS-regelverket for 2021-2030 og med klassifiseringen av klimakvoter som finansielle instrumenter i henhold til direktiv 2014/65/EU

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/1868 of 28.8.2019 amending Regulation (EU) No 1031/2010 to align the auctioning of allowances with the EU ETS rules for the period 2021 to 2030 and with the classification of allowances as financial instruments pursuant to Directive 2014/65/EU

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.08.2019

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.09.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal 8. november 2019 og trådte i kraft 20 dager etter. Rettsakten er til vurdering i EFTA-statene.  

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen vedtok den 28. august 2019 endringer av auksjoneringsforordningen (forordning (EU) 1031/2010), som ble fastsatt som norsk forskrift 25. mai 2012. Rettsakten er en del av en større pakke med regelverk under kvotedirektivet, som endres i forbindelse med overgang til fase 4 (2021 – 2030) av EUs kvotehandelssystem (heretter EU ETS).

Klimakvoter i EU ETS blir solgt via auksjoner eller tildelt vederlagsfritt til kvotepliktig industri og luftfart. Direktiv (EU) 2018/410 (heretter kvotedirektivet) angir overordnede regler for auksjonering av klimakvoter. Auksjoneringsforordningen beskriver metoder og regler for gjennomføring av auksjonene.

Innhold i forslaget

I punkt 1-3 under beskrives de mest relevante endringene og tilføyelser i den reviderte auksjonsforordningen.

1. Tilpasning til endringer i kvotedirektivet for fase 4 i EU ETS (2021-2030)

Følgende endringer implementeres i auksjonsforordningen som følge av endringer i kvotedirektivet:

 • Beregningen av det samlede årlige auksjonsvolumet tar høyde for muligheten til å redusere auksjonsvolumet med opptil 3 prosent av den totale kvotemengden for å øke antall kvoter som kan tildeles vederlagsfritt (såkalt "free allocation buffer").
 • Det åpnes for at et lands årlige auksjonsvolum kan endres på grunn av:
  1. frivillig sletting av klimakvoter ved nedlegging av kull- eller gasskraftverk
  2. gjeninnføring av kvoteplikt for anlegg med mindre enn 2 500 tonn i årlig utslipp
  3. utvalgte lands adgang til å benytte kvoter fra EU ETS til å oppfylle sine utslippsmål under innsatsfordelingsforordningen, jf. forordning (EU) 2018/842 artikkel 6
 • Innføring av nye bestemmelser for salg av klimakvoter for Innovasjonsfondet og Moderniseringsfondet
 • Regler for å melde fra til EU-kommisjonen når et land frivillig sletter et antall av sine auksjonskvoter på grunn av nedleggelse av kull- eller gasskraftverk.

2. Tilpasninger til nytt finansielt regelverk (MiFID II, MAR og MiFIR)

I det reviderte direktivet om markeder for finansielle instrumenter (direktiv 2014/65 - MiFID II) ble definisjonen av finansielle instrumenter utvidet til også å omfatte spothandel med klimakvoter som oppfyller kravene i kvotedirektivet. At klimakvoter nå er definert som finansielt instrument innebærer at markedsmisbruksforordningen (596/2014 - MAR) og forordningen om markeder for finansielle tjenester (600/2014 - MiFIR) også gjelder for klimakvoter. På bakgrunn av dette har det vært behov for å tilpasse auksjoneringsforordningen til det nye regelverket på dette området, blant annet ved å endre bestemmelsene om overvåking av auksjonene og tilhørende rapportering.

3. Mindre endringer, forenklinger og forbedringer av nåværende regelverk

Auksjonsprosessen har så langt fungert godt. Det er derfor kun gjort mindre endringer, justeringer og forbedringer i forslaget sammenlignet med nåværende regelverk. På grunnlag av erfaringene med auksjonering, er det blant annet foreslått å forenkle rutinen for å velge auksjonsplattform, øke konkurransen i anskaffelse av plattform og tydeliggjøre reglene for avlysning av auksjoner.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er hjemlet i direktiv 2003/87/EF (klimakvotedirektivet) artikkel 3d(3), 10(4) og 10a(8). Rettsakten forventes gjennomført i norsk rett ved at det tas inn en henvisning i klimakvoteforskriften § 8-1. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten er en teknisk oppfølging av innholdet i direktiv 2018/410 (klimakvotedirektivet), og skaper ikke vesentlige nye forpliktelser for Norge utover det som allerede følger av klimakvotedirektivet. Det vurderes at konsekvensene av å innføre den reviderte auksjoneringsforordningen vil være små for alle involverte parter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet per skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten endrer en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen. Endringene går ut på å ta høyde for endringer i klimakvotesystemet, som Norge deltar i. Rettsakten anses relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1868
Basis rettsaktnr.: 2010/1031
Celexnr.: 32019R1868

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2020
Frist returnering standardskjema: 29.04.2020
Dato returnert standardskjema: 09.01.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker