RoHS2/vedlegg IV/bly/37

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/360 av 17.desember 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i platinerte platinaelektroder som brukes til visse målinger av konduktivitet

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2020/360 of 17 December amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in platinized platinum electrodes used for certain conductivity measurements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.08.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er tatt inn i norsk forskrift 2.7.2020

Sammendrag av innhold

I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg IV i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 37 i vedlegg IV vedrørende bruk av bly i platinerte platinumelektroder som benyttes til målinger av ledningsevne.

Blyets funksjon i denne sammenheng er å sikre høy kvalitet i målingene.

Siden det ikke fins gode alternativer som er tilgjengelige på markedet  og det heller ikke er sannsynlig at de snart vil blive tilgjengelige, er en fornyelse av unntaket  berettiget. Det gis derfor unntak for bly til bruk i det nevnte spesifikke bruksområdet.  Unntaket gis med frist til 31.12.2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg VI i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 2 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3 som gjelder særskilt for medisinsk utstyr og overvåkings- og kontrollinstrumenter". Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/xxx vil medføre endringer i punkt 37 i vedlegg 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/360
Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU
Celexnr.: 32020L0360

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2020
Frist returnering standardskjema: 19.02.2020
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.06.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 076-2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2019
Høringsfrist: 31.01.2020
Frist for gjennomføring: 31.03.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 02.07.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.07.2020

Lenker