Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/164 av 5. februar 2020 om fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter og alle svinearter, og oppheving av forordning (EF) nr. 379/2009 (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd, som opptrer som Danisco Animal Nutrition og representert av Genencor International B.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/164 of 5 February 2020 concerning the authorisation of 6-phytase produced by Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) as a feed additive for all avian species and all porcine species and repealing Regulation (EC) No 379/2009 (holder of authorisation Danisco (UK) Ltd, trading as Danisco Animal Nutrition and represented by Genencor International B.V.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet og utvidet godkjenning av enzymet 6-fytase produsert ved hjelp av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen. Tilsetningsstoffet er godkjent for alle fugler og svinarter. Tilsetningsstoffet var tidligere godkjent for noen fugler og svinarter. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har effekt over det gitte minsteinnholdet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/164
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0164

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2019
Frist returnering standardskjema: 17.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2019
Høringsfrist: 07.02.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker