Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/163 av 5. februar 2020 om godkjenning av muramidase produsert av Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekalkuner, avlskalkuner, , slaktekalkuner, avlskyllinger, og andre fjørfearter oppdrettet for avl (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd. representert i Unionen av DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/163 of 5 February 2020 concerning the authorisation of a preparation of muramidase produced by Trichoderma reesei DSM 32338 as a feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, chickens reared for breeding and other poultry species reared for breeding (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd. represented in the Union by DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av enzymet muramidase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (DSM 32338) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av andre avltekiske tilsetningsstoffer. Preparatet gir bedret fôrfaktor over det gitte minsteinnholdet. Tilsetningsstoffet er fra før godkjent for slaktekylling, og mindre fjørfearter til slakt (forordning (EU) nr. 2019/805), og er nå godkjent for slaktekalkun, avlskalkun, avlskylling og andre mindre fjørfearter for avl. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/163
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0163

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2019
Frist returnering standardskjema: 17.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2019
Høringsfrist: 07.02.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker