Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland

Kommisjonsforordning (EU) 2020/797 av 17. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til krav til animalske biprodukter og avledede produkter med opprinnelse i Unionen og som returneres etter avvisning fra en tredjestat

Commission Regulation (EU) 2020/797 of 17 June 2020 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards requirements for animal by-products and derived products originating from, and returning to, the Union following refusal of entry by a third country

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.12.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Regelverket for animalske biprodukter har ikke bestemmelser om retur av produkter som er eksportert til tredjeland (land utenfor for EØS-området), men avvist av tredjelands myndigheter. Som en følge av manglende regulering har slike produkter bare kunnet returneres tilbake til EØS-området dersom de oppfyller de ordinære importbestemmelsene i regelverket. 

Denne rettsakten gir vilkår for at animalske biprodukter og avledede produkter som er eksportert fra EØS-området og avvist av tredjeland skal kunne returneres til EØS-området.

Vilkårene for retur av animalske biprodukter og avledede produkter som er ikke er innpakket varierer noe avhengig av om den aktuelle tredjestaten er listeført i vedlegg XIV i forordning 142/2011.

Hvor tredjelandet ikke er listeført kan et slikt vareparti kun returneres til EØS-området dersom sendingen ledsages av det offisielle sertifikatet som ble utstedt av eksportlandet da varepartiet forlot EØS-området. Sendingen må videre ledsages av en erklæring fra kompetent myndighet hvor varepartiet ønskes returnert som sier at de ønsker å motta forsendelsen og angir bestemmelsessted. I tillegg må den opprinnelige plomberingen være intakt og forsendelsen må ledsages av en offisiell erklæring fra tredjelandet med angivelse av grunnen til avvisiningen. Er varepartiet sendt fra EØS-området uten sertifikat må opprinnelsen dokumenteres på annen måte av den som er ansvarlig for forsendelsen.

Hvor tredjelandet er listeført gjøres det visse lettelser i forhold til kravet til plombering ved at det aksepteres at varepartiet er påført en ny plombering fra tredjelandet på visse vilkår.

Retur av innpakkede varepartier forutsetter at den opprinnelige emballasje er intakt

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken norske myndigheter eller norske nærinmgsaktører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet. Spesialutvalget består av representanter fra relevante departementer og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/797
Basis rettsaktnr.: Forordning 142/2011
Celexnr.: 32020R0797

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.11.2019
Frist returnering standardskjema: 06.03.2020
Dato returnert standardskjema: 03.01.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.06.2020
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker