RoHS2, vedlegg III, nytt unntak 46, bly og kadmium i PVC

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2024/232 av 25. oktober 2023 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til et unntak for kadmium og bly i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet hardt polyvinylklorid

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2024/232 of 25 October 2023 amending Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for cadmium and lead in plastic profiles in electrical and electronic windows and doors containing recovered rigid polyvinyl chloride

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Unntaket har vært diskutert på ekspertgruppemøte 22. september 2017 og 21. oktober 2019. For å sikre at forslaget til unntak var i tråd med Reach-regelverket ble det lagt på is i påvente av at arbeid med oppdatering av restriksjon for innhold av bly i PVC under Reach ble ferdigstilt. 3. mai 2023 ble en ny forordning med regelverk for innhold av bly i PVC i Reach publisert i Official Journal ((EU) 2023/923) (endring av post 63 til vedlegg XVII). Dermed kunne EU-kommisjonen legge fram sitt nye forslag til unntak under RoHS 27.06.2023 og høringen ble avsluttet 25.07.2023. 

Europakommisjonen vedtok forslaget til nytt direktiv 25.10.2023, og det ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet i desember 2023. 

Rettsakten var på nasjonal høring fra 22.11.23-05.01.24, og ble innlemmet i EØS-avtalen 15. mars 2024.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (RoHS) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly og kadmium, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III og IV i RoHS omfatter unntak fra reglene om begrensning for disse stoffene.

Kommisjonen har mottatt søknad om et nytt unntak nr. 46 fra RoHS, vedlegg III, vedrørende bruk av bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet hard polyvinyllklorid (PVC). Mens bly- og kadmiumfri ny PVC er tilgjengelig på markedet, krever bruk av gjenvunnet PVC lavere mengder energi og naturressurser (for eksempel vann, petroleum og naturlig salt) enn mengdene som ellers ville vært nødvendig for bruk av ny PVC. Konsulenten som har vurdert søknaden har konkludert med at den totale negative konsekvensen for helse, miljø og sikkerhet ved substitusjon (altså bruk av ren PVC isteden for gjenbruk av PVC), vil sannsynligvis være større enn de totale fordelene ved dette.

Unntaket gjelder produkter i kategori 11, som omfatter annet elektrisk og elektronisk utstyr som ikke blir omfattet av noen av de overnevnte kategoriene (1-10). Det er satt en grenseverdi på 0,1 vektprosent for kadmium og 1,5 vektprosent for bly i gjenvunnet, hard PVC for bruken i dette unntaket. Leverandører av produkter som inneholder gjenvunnet, hard PVC med blykonsentrasjon på 0,1% eller høyere (i PVC-materialet) skal merke disse. Merkingen skal være synlig, leselig og uutslettelig, og det skal stå følgende: "Inneholder ≥ 0,1 % bly". 

Arbeidet med forslaget har pågått over flere år og innholdet har blitt endret flere ganger. Innholdet i det foreliggende forslaget er endret for å være i tråd med nytt regelverk for bly i PVC under Reach ((EU) 2023/923, tatt inn i post 63 i vedlegg XVII til Reach).

Unntaket er foreslått å gjelde fram til 28. mai 2028.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Denne rettsakten gir unntak for bruk av bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet hard polyvinyllklorid (PVC) basert på en helhetsvurdering av en søknad for dette bruksformålet. Konklusjonen på denne vurderingen er at samlet sett er de samfunnsmessige konsekvensene mer positive ved å gi unntak enn ved å ikke gi unntak for denne bruken. 

De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalget. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen.

EU-kommisjonen hadde sitt forslag på internasjonal høring 27.06.2023-25.07.2023, Electrical equipment – lead and cadmium in recovered polyvinyl chloride in electric doors and windows (RoHS exemption) (europa.eu). Norske aktører hadde anledning til å kommentere EU-kommisjonens høring. Dette unntaket har også vært til høring tidligere år.

Rettsakten var på nasjonal høring i Norge fra 22.11.23-05.01.24.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2023)7088
Rettsaktnr.: (EU) 2024/232
Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU
Celexnr.: 32024L0232

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2023
Frist returnering standardskjema: 11.12.2023
Dato returnert standardskjema: 30.10.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 61/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.11.2023
Høringsfrist: 05.01.2024
Frist for gjennomføring: 16.03.2024
Dato for faktisk gjennomføring: 18.03.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.04.2024

Lenker