Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/454 av 20. mars 2019 om godkjenning av preparatert av alfa-amylase fra Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 og Aspergillus oryzae ATTC SD-5374, og et preparat av endo-1,4-beta-glucanase fra Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 som ensileringsmidler til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/454 of 20 March 2019 concerning the authorisation of preparations of alpha-amylase from Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, and Aspergillus oryzae ATTC SD-5374, and a preparation of endo-1,4-beta-glucanase from Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 as silage additives for all animal species.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av et preparater av enzymet alfa-amylase fra tre stammer av mikroorganismer (Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, og Aspergillus oryzae ATTC SD-5374) og enzymet endo-1,4-beta-glucanse fra Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 som fôrtilsetningsstoff i kategorien teknologisk tilsetningsstoff i gruppen ensileringsmiddel, for alle dyrearter. EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har potensialet til å forbedre produksjonen av ensilasje fremstilt fra plantematerialer det er enkelt, moderat vanskelig eller vanskelig å ensilere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/454
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0454

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.02.2019
Frist returnering standardskjema: 22.03.2019
Dato returnert standardskjema: 22.03.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 143/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.03.2019
Høringsfrist: 04.04.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker