Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner 2'fucosyllactose (2'-FL) produsert ved Escherischia coli stamme K-12

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/388 av 11.mars 2019 som godkjenner endring av spesifikasjonene til ny mat ingrediensen 2'-fucosyllactose (2'-FL) produsert ved Escherischia coli stamme K-12 etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/388 of 11 March 2019 authorising the change of specifications of the novel food 2'-Fucosyllactose produced with Escherichia coli K-12 under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose (2'-FL) produsert ved Escherischia coli stamme K-12  i unionslisten over ny mat. 

2'-FL produsert ved Escherischia coli stamme K-12 er tidligere godkjent som ny mat, og inngår i unionslisten over ny mat, som ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, og trådte i kraft 19. januar 2018.

Forordningen godkjenner endring av nivået for 2'-FL i spesifikasjonen fra 90% til 80%, og en økning av enkelte sakkarider. Det er ikke vurdert at det er behov for en ny risikovurdering, siden endringene i spesifikasjonen er på linje med spesifikasjonene til den syntetiske kilden til 2'-FL produsert ved en annen mikrobiell kilde.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2019/388
Basis rettsaktnr.: (EU)2015/2283
Celexnr.: 32019R0388

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.02.2019
Frist returnering standardskjema: 29.03.2019
Dato returnert standardskjema: 29.03.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.07.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 184/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.04.2019
Høringsfrist: 06.05.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker