Overgangsordning etter forordning (EF) nr. 853/2004

Kommisjonsforordning (EU) 2019/759 av 13. mai 2019 som fastsetter overgangsordninger for bruk av folkehelsekrav når det gjelder import av matvarer som inneholder både produkter av vegetabilske opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse (sammensatte produkter)

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/759 of 13 May 2019 laying down transitional measures for the application of public health requirements of imports of food containing both products of plant origin and processed products of animal origin (composite products)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjeldende i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger en overgangsordning i forbindelse med gjennomføringen av Europaparlaments- og Rådsforordningen (EF) nr. 853/2004 (animaliehygienefororodningen). Forordning (EU) nr. 853/2004 trådte i kraft i EU 1. januar 2006 og medførte betydelige endringer av de regler og prosedyrer som skal følges av næringsmiddelvirksomhetene og medlemsstatenes kompetente myndigheter. Praktisk gjennomføring av enkelte bestemmelser i disse forordningene har vært vanskelig. På grunn av dette ble det, først ved forordning (EF) nr. 2076/2005, deretter ved forordning (EF) nr. 1162/2009 og forordning (EU) nr. 1079/2013 og til slutt ved forordning (EU) 2017/185, fastsatt overgangsordninger. Overgangsordningene i forordning (EU) 2017/185 utløper 31. desember 2020. Fordi medlemslandene fortsatt ikke har blitt enige om et felles importregelverk når det gjelder import av sammensatte produkter (produkter som inneholder både næringsmidler av vegetablisk og animalsk opprinnelse) er det behov for at en av overgangsordningene fastsatt i forordning (EU) 2017/185 videreføres. Overgangsordningen forlenges til 20.april 2021.

Forordning (EU) 2016/429 som fastsetter krav til forebygging av og kontroll med dyresykdommer som er overforbare mellom dyr og mennesker, gjelder for næringsmidler av animalsk opprinnelse og dermed også for sammensatte produkter. Når denne forordningen blir gjeldende den 21. april 2021 vil den blant annet fastsette krav til import av næringsmidler av animalsk opprinnelse fra tredjeland. Overgangsordningen i denne rettsakten vil da ikke lengre være nødvendig.

Overgangsordningen som gjelder frem til 20. april 2021 er:

- Unntak fra visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 om importkrav til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som importerer næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse (unntak for sammensatte produkter, som er en del av forordning (EU) nr. 28/2012). Import av slike animalske produkter skal i stedet oppfylle importmedlemsstatenes folkehelsevilkår for import.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Mattilsynet sender ikke forordning (EU) 2019/759 på høring med hjemmel i forvaltningsloven § 37 og utredningsinstruksen pkt. 3.3, fordi denne endringen gjelder en forlengelse, og flytting, av en overgangsordning. Informasjon til offentlige myndigheter og næringen om forlengelsen gis per e-post og nyhetsmelding etter fastsettelsen av den norske endringsforskriften.

Rettsakten bidrar til å gjøre regelverket lettere å etterleve, fordi enkelte krav ikke må følges. Forordningen er nøytral i forhold til å bidra til regelverksforenkling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet, på grunn av at overgangsordningen videreføres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra relevante departmenter og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet støtter rettsakten fordi den muliggjør en enklere overgang til full bruk av forordning (EF) nr. 853/2004.

Mattilsynet anser forordningen som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/759
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0759

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.01.2019
Frist returnering standardskjema: 17.05.2019
Dato returnert standardskjema: 08.05.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.10.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 248/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker