Plantevernmiddelrester fo. 2019/89

Kommisjonsforordning (EU) 2019/89 av 18. januar 2019 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2019/89 of 18 January 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bromadiolone, etofenprox, paclobutrazol and penconazole in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol. Disse er godkjent som aktive stoffer i plantevernmidler i EU og Norge. Endringene skjer på bakgrunn av at EFSA har revurdert alle grenseverdiene (MRL) for disse stoffene i etterkant av revurdering av de aktive stoffene. EFSA har også vurdert behov for endringer av restdefinisjoner for stoffene og behov for å endre bestemmelsesgrenser for stoffene. EUs referanselaboratorier har blitt konsultert angående bestemmelsesgrenser for stoffene for ulike produktgrupper.

For bromadiolon er godkjent bruk i EU/EØS begrenset til bruk som rottemiddel (rodenticide) og dette stoffet skal da ikke brukes direkte på spiselige vekster. MRLene for stoffet fastsettes så lavt som mulig ved bestemmelsesgrensen for stoffet. MRL oppføres i vedlegg V til forordning 396/2005. Stoffet er også godkjent som biocid (rodenticid).

For etofenproks fastsettes mange MRLer lavere, mens andre beholdes eller fastsettes høyere. Der EFSA vurderte at det mangler noe dokumentasjon, men ikke er helsefare for forbruker fastsettes disse grenseverdiene som midlertidige MRLer med en frist på to år for innlevering av manglende dokumentasjon før ny revurdering av disse MRLene. 

For paklobutrazol endres restdefinisjonen til paklobutrazol (“sum of constituent isomers”). En rekke MRLer fastsettes lavere i tråd med anbefalinger fra EFSA eller beholdes på nåværende nivå der det ble anbefalt.

For penkonazol endres restdefinisjonen til penkonazol («sum of constituent isomers»). MRLer fastsettes lavere, beholdes eller fastsettes høyere i tråd med EFSAs anbefalinger. MRLer ble fastsatt som midlertidige MRLer der det manglet noe dokumentasjon samtidig som det ble vurdert å ikke være noen risiko for forbrukere. MRLene vil revurderes etter fristen for å levere mer dokumentasjon.
Der det ikke er godkjent bruk av stoffet i EU/EØS og det samtidig ikke er fastsatt MRLer på bakgrunn av importtoleransesøknader og det heller ikke eksisterer CODEX MRLer for aktuelt stoff/produkt skal grenseverdiene (MRL) fastsettes ved bestemmelsesgrensen eller at standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg får anvendelse i tråd med artikkel 18 1 ledd b av forordning 396/2005.

For å begrense konsekvenser knyttet til handelsproblemer med tredjestater samt problemer for landbruk og produksjon av mat og fôrvarer i EU gis det vanligvis overgangsordninger for produkter som har blitt produsert før nye MRLer trer i kraft i EU eller importert fra tredjestater før denne datoen. For MRLer som fastsettes lavere grunnet mulig helsefare for forbruker er det ikke mulig å gi overgangsordninger for produkter. 

Endringene i grenseverdier MRL som følger av denne forordningen gjelder i EU fra 13 august 2019. Endringene vil gjelde i Norge enten fra samme dag dersom den fastsettes i Norge innen 13. august 2019 eller umiddelbart fra etter at den fastsettes i Norge om dette skjer etter 13. august 2019.

For stoffene etofenproks, paklobutrazol og penkonazol gis det en overgangsordning for produkter som allerede er på markedet som er produsert i EU/EØS innen 13. august 2019 eller importert til EU/EØS innen 13. August 2019 ved at gamle MRLer fortsatt vil gjelde for disse produktene.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.
Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/89
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32019R0089

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.01.2019
Frist returnering standardskjema: 12.02.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 213/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.03.2019
Høringsfrist: 23.04.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: