Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmidler - endring av rapporterende medlemsstat

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/336 av 27. februar 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1141/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til rapporterende medlemsstat for evaluering av 1-metylsyklopropen, famoksadon, mankozeb, metiokarb, metoksyfenozid, pirimikarb, pirimifosmetyl og tiakloprid

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/336 of 27 February 2019 amending Regulation (EU) No 1141/2010 and Implementing Regulation (EU) No 686/2012 as regards the rapporteur Member State for the evaluation of 1 methylcyclopropene, famoxadone, mancozeb, methiocarb, methoxyfenozide, pirimicarb, pirimiphos-methyl and thiacloprid

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 28. februar 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1141/2010 og forordning (EU) nr. 686/2012 fordeler ansvar mellom medlemsstater for evalueringen av aktive stoffer hvor det er søkt om en fornyet godkjenning av stoffene. Som følge av at Storbritannia forventes å tre ut av EU våren 2019 er det nødvendig å omfordele ansvaret for de stoffer som landet har hatt dette ansvaret for, til andre medlemsland. Gjennom denne forordningen omfordeles ansvaret for åtte slike stoffer til diverse andre land.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/336
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32019R0336

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2019
Frist returnering standardskjema: 24.05.2019
Dato returnert standardskjema: 16.05.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen