Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2019/651 av 24. april 2019 om avslag på helsepåstander om næringsmidler og som viser til redusert risiko for sykdom

Commission Regulation (EU) 2019/651 of 24 April 2019 refusing to autorise a health claim made on foods and referring to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten har vært disktutert i arbeidsgruppen for ernærings- og helsepåstander og etterfølgende vært til avstemning på SCoPAFF General Food Law  7. desember 2018. Det var ingen kommentarer fra MS til rettsakten.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 27. september 2019.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler en helsepåstand som det er søkt om godkjenning etter artikkel 14(1)(a) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 14(1)(a) i påstandsforordningen sier noe om et næringsstoff eller et annet stoffs betydning for reduksjon i en risikofaktor for sykdom.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for søknaden til helsepåstanden og funnet at det ikke er en sammenheng mellom helsepåstandens ordlyd og virkestoffet (EFSA-Q-2016-00008). Helsepåstanden oppfyller dermed ikke kravene i påstandsforordningen og vil derfor ikke bli godkjent. Det gjelder følgende helsepåstand (fritt oversatt):

  • Nutrimune® (en pasteurisert skummetmelk fermentert med Lactobacillus paracasei CBA L74) styrker immunforsvaret i mage-tarmkanalen og i de øvre luftveier hos småbarn.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Virksomhetene:

For den avviste helsepåstanden må virksomheten forholde seg til at denne påstanden ikke kan brukes på næringsmidler.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalaget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/651
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32019R0651

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2019
Frist returnering standardskjema: 22.02.2019
Dato returnert standardskjema: 22.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 219/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.01.2019
Høringsfrist: 17.03.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker