Endring av kontrollforordningen (2017/625) - utvidelse av produktgrupper for offentlig kontroll

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/478 av 14. januar 2019 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 når det gjelder kategoriene av produkter som skal være gjenstand for offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner

Commission delegated regulation (EU) 2019/478 of 14 January 2019 amending Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the categories of consignments to be subjected to official controls at border control posts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt I EU 14. januar 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) nr. 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatter dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m).

Forordningens art. 47(1) regulerer hvilke levende dyr, animalske produkter, planter og ikke-animalske produkter som må importeres til EU/EØS via en grensekontrollstasjon og fremstilles for kontroll der.

I den nye kontrollforordningen ble ikke produktene høy/halm og næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse (sammensatte produkter) tatt med i opplistingen av hvilke animalske produkter som skulle være gjenstand for grensekontroll, jf. art.47(1)(b).

Høy/halm og sammensatte produkter er vurdert som risikoprodukter som kan utgjøre en trussel for menneske- eller dyrehelsen. Medlemsstatene i EU/EØS skal derfor ha grensekontroll på slike produkter som importeres inn til det indre marked fra stater utenfor EØS (tredjeland).

Art. 47(3) gir kommisjonen myndighet til å utvide grensekontrollen til også å gjelde for høy/halm og sammensatte produkter. Kommisjonen foreslår her å endre den nye kontrollforordningen slik at  høy/halm og sammensatte produkter blir inkludert i listen over det som skal kontrolleres ved grensekontrollstasjon i art 47(1)(b).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer den nye kontrollforordninngen (forordning (EU) nr. 2017/625) og vil gjennomføres samtidig med denne i norsk rett. Endringen er også inkludert i den generelle norske høringen om den nye kontrollforordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller befolkningen ettersom dette er i prinsippet en videreføring av dagens ordning med kontroll bare satt i en ny rettsakt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten utvider hvilke produktgrupper som må innom en grensekontrollstasjon for kontrollen ved import til EU/EØS. Produktene er listet opp i art. 47(1)(b) til forordning (2017/625), den nye kontrollforordningen. Utvidelsen gjelder en inkludering av høy/halm og sammensatte produkter i punktet som lister opp animalske produkter som grensekontrollpliktige varer.

Disse to produktgruppene er i dag gjenstand for grensekontroll etter den gamle kontrollforordningen og endringen av den nye kontrollforordningen vil spore regelverket inn på det samme kravet som gjelder etter den gamle kontrollforordningen idag.

Det er knyttet en del risiko for menneske- og dyrehelsen til disse produktgruppen og Mattilsynet vurderer at endringen av kontrollforordningen er riktig

Det påpekes at noen lavrisiko-varianter av sammensatte produkter vil være unntatt fra denne grensekontrollen. Dette kommer til å bli presisert i en egen rettsakt som berører selve kontrollen av de sammensatte produktene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/478
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32019R0478

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2019
Frist returnering standardskjema: 10.05.2019
Dato returnert standardskjema: 24.07.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.12.2019

Lenker