Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/144 av 28. januar 2019 om godkjenning av et preparat av 3-fytase Komagataella pastoris (CECT 13094) som tilsetningsstoff til fôrvarer for slaktekylling, livkylling og fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt, verping eller avl (innehaver av godkjenningen: Fertinagro Biotech S.L. )

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/144 of 28 January 2019 concerning the authorisation of a preparation of 3-phytase produced by Komagataella pastoris (CECT 13094) as a feed additive for chickens reared for laying and minor poultry species for fattening or reared for laying or for breeding (holder of authorisation Fertinagro Biotech S.L. )

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av enzymet 3-fytase produsert av mikroorganismen Komagataella pastoris som avlteknisk tilsetningsstoff. Det er søkt godkjent som et fordøyelsesforbedrende middel som bedrer retensjonen av fosfor. Preparatet er fra før godkjent for slaktekylling og verpehøns (2017/895), og er nå søkt godkjent for livkylling og mindre fjørfearter. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/144
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0144

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2019
Frist returnering standardskjema: 22.02.2019
Dato returnert standardskjema: 22.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 142/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.01.2019
Høringsfrist: 30.03.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker