Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmidler - Beauveria bassiana stamme IMI389521, godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/139 av 29. januar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme IMI389521 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/139 of 29 January 2019 approving the active substance Beauveria bassiana strain IMI389521, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.01.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 30. januar 2019.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Beauveria bassiana stamme IMI389521 godkjennes som et nytt aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel fram til 19. februar 2029. Totalt sett er det ansett at kriteriene for godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt, og stoffet legges dermed til liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. Det aktive stoffet er beregnet på bruk på bekjempelse av insekter i tomme lagerlokaler for korn beregnet på mat- og fôrproduskjon. Det er ved vurderingen av stoffet ikke framkommet vesentlige betenkeligheter av betydning, men det er likevel bl.a. påpekt behovet for oppmerksomhet på lagringsstabiliteten av det aktive stoffet og på nivået av metabolitten beauvericin i insekter som det er foretatt bekjempelse av og sikring av at disse ikke kommer inn i mat- og fôrkjeden.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Beauveria bassiana stamme IMI389521 inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/139
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32019R0139

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.01.2019
Frist returnering standardskjema: 24.04.2019
Dato returnert standardskjema: 16.05.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen