Revisjon av TSI OPE - (Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet Drift og trafikkstyring)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/773 av 16. mai 2019 om den tekniske spesifikasjon for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet Drift og trafikkstyring i jernbanesystemet i Den Europeiske Union [...]

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/773 of 16 May 2019 on the technical specification for interoperability relating to the operation and traffic management subsystem of the rail system within the European Union [...]

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2019

Spesialutvalg: Transport og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

TSI OPE ble vedtatt i RISC-komiteen 11. april 2019, vedtatt og publisert av Kommisjonen 16./27. mai 2019.

Rettsakten har vært vurdert under skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for transport der berørte departementer er representert. Spesialutvalget konkluderte rettsakten EØS-relevant og akseptabel 6. desember 2019.

Sammendrag av innhold

Dette er en revisjon av eksisterende TSI OPE (teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet Drift og trafikkstyring i jernbanesystemet i Den Europeiske Union). Den omfatter rettelser, oppdatering av henvisninger og endring av struktur ved endring av tekst og flytting av bestemmelser. Dette gir en bedre struktur og klargjør bestemmelsene. Det er viktig å merke seg at det i Tillegg I (List of areas for which national rules may continue to apply according to Article 8 of Directive (EU) 2016/798) åpnes for å videreføre nasjonale regler på enkelte områder .

Kort oppsummert:

 • Den nye TSI OPE skal anvendes fra 16. juni 2021 (dog med delvis innfasing fra 16. juni 2019 for punktene 4.2.2.1.3.2 (Freight trains) og 4.4 (Operating rules)). Punkt 4.2.2.5 (Route compatibility and train composition) og Tillegg D1 (Parameters for the vehicle and train compatibility over the route intended for operation) skal anvendes alternativt fra 16. juni 2019 eller 16. juni 2020, avhengig av om medlemsstatene har meddelt forlengelse av overgangsperioden etter samvirkingsevnedirektivet (Direktiv (EU) 2016/797) med ett år eller ikke.
 • Tilleggene A (ERTMS/ETCS operational rules) og C (Safety related communications methodology) skal senest anvendes fra 16. juni 2024.
 • Tillegg A endret slik at de samsvarer med øvrig teknisk dokumentasjon. Bestemmelser som også gjelder på strekninger som ikke har ERTMS er flyttet til tillegg B om felles driftsbestemmelser, og tillegg C om kommunikasjonsmetodikk.
 • Tillegg B (Common operational principles and rules) er utvidet med grunnleggende felles operative prinsipper samt enkelte nye bestemmelser. Disse bestemmelsene fører ikke til endringer i Norge, da slike forhold er regulert her fra før. Det er lempet på enkelte bestemmelser, som krav til reserve kommunikasjonsutstyr i toget og betingelser for å kjøre videre. 
 • Tillegg C (Safety related communications methodology) er omstrukturert og forbedret og europeiske instruksjoner er tatt inn fra tillegg A.
 • Tillegg D (Route compatibility and Route Book) er foreslått endret der tillegg D1 (Parameters for the vehicle and train compatibility over the route intended for operation) har henvisninger til jernbaneinfrastrukturregisteret (RINF). 
 • Tillegg I (List of areas for which national rules may continue to apply according to Article 8 of Directive (EU) 2016/798) er oppdatert med åpne punkter, og i tillegg er det fastsatt områder hvor det tillates nasjonale bestemmelser. Dette betyr at det åpnes for å ha nasjonale krav når det gjelder:
  •Skifting
  •Bestemmelser for signalering
  •Tillatt hastighet i avvikssituasjoner
  •Kjøring med forsiktighet
  •Lokale driftsbestemmelser (begrenset til krav som ikke er dekket av OPE)
  •Kjøring i forbindelse med arbeid
  •Sikker drift at testtog
  •Synlighet på tog, frontlys og baklys (eksisterende kjøretøy)
  •Håndtering av nødsituasjon (gjelder forhold/rolle til lokale/nasjonale myndigheter og nødetater)
  •Sikkerhetsrelatert kommunikasjonsterminologi (Tillegg C) (nasjonale instruksjoner for drift)
 • Tillegg J (Glossary) er utvidet med flere definisjoner, f.eks. "evakuering" - som innebærer å forlate toget under kontrollerte former under overvåking av ombordpersonell.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen innebærer endring/erstatning av eksisterende TSI OPE innført ved Kommisjonsbeslutning 2012/757/EU og endret ved Kommisjonsbeslutning 2013/710/EU og Kommisjonsforordning (EU) 2015/995. TSI OPE er innlemmet i EØS-avtalen, Vedlegg XIII, punkt 37dl.

Denne nye TSI OPE åpner for nasjonale bestemmelser på visse områder, se ovenfor og Tillegg I (List of areas for which national rules may continue to apply according to Article 8 of Directive (EU) 2016/798). Da det er åpnet for nasjonale bestemmelser, vil det bli vurdert om det er behov for dette i Norge. Disse bestemmelsene vil i så fall bli gjenstand for en egen høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

 • Endringene vil utgjøre mindre administrative kostnader som er innenfor hva som må påregnes i regelverksutvikling for medlemsstatene og jernbanevirksomhetene.

Etterlevelse av forordningen kan dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Vurdering

Revisjonen av TSI OPE har vært under forberedelse lenge og er godt kjent i bransjen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/773
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EU
Celexnr.: 32019R0773

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.03.2019
Frist returnering standardskjema: 05.03.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: