Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 av 28. juni 2019 om godkjenning av effektive utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder til bruk i kjøretøyer med intern forbrenningsmotor og i hybride elkjøretøyer med ikke-ekstern oppladning som en innovativ teknologi for å redusere CO₂ -utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1119 of 28 June 2019 on the approval of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes for use in internal combustion engine vehicles and non-externally chargeable hybrid electrified vehicles as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.07.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt den 28. juni 2019 og trådte i kraft i EU 21. juli 2019.

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 20. mars 2020, beslutning nr. 46/2020. Endringsforskrift ble vedtatt den 30. mars 2020, og Form 1 ble sendt ESA samme dag. 

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

Ved gjennomføringsforordning 725/2011 har EU-kommisjonen fastsatt prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av innovative miljøteknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 443/2009 artikkel 12 om miljøinnovasjoner (eco-innovations). Det er i tillegg laget utfyllende retningslinjer for hvordan produsenter skal gå frem for å søke om en ny teknologi som innovativ (https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf ). Godkjente miljøinnovasjoner er teknologi som ikke omfattes av den standardiserte testsyklusen for måling av CO₂-utslipp fra et kjøretøy, og CO₂-reduksjoner som følge av teknologien vil dermed ikke bli fanget opp i testen. For å motivere til miljøinnovasjon, kan en fabrikant bli kreditert inntil 7 g CO₂/km per år for sin kjøretøyflåte hvis kjøretøyene er utstyrt med godkjent miljøinnovasjon.

Målsetningen med forordning 443/2009 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter spesifikke CO₂-utslippsmål for bilfabrikantene. Reduksjon i CO₂-utslipp som oppnås ved bruk av en godkjent miljøinnovasjon etter artikkel 12, kan bli kreditert fabrikanter ved beregning av fabrikantenes gjennomsnittlige spesifikke CO₂-utslipp etter nærmere fastsatter regler. Opplysninger vedrørende miljøinnovasjoner skal fremgå av typegodkjenningsdokumentasjonen og av kjøretøyets samsvarssertifikat (CoC).

For oversikt over ordningen som følger av forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter, trykk på lenken "annen dokumentasjon".

Kommisjonsbeslutning 2019/1119/EU

Den 6. september 2018 sendte følgende produsenter inn felles søknad:

 • Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH — PSA, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford Werke GmbH, Jaguar Land Rover, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Škoda Auto a.s., BMW AG, Renault SA, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG og Volkswagen AG Nutzfahrzeuge (heretter referert til som søkerne)

Søkerne ber om godkjenning av effektive, utvendige lysfunksjoner i form av lysdioder (LED) til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i hybrid elkjøretøy med ikke-ekstern oppladning, som innovativ teknologi. Søknaden ble vurdert i henhold til artikkel 12 i forordningen (EF) nr. 443/2009 og Kommisjonens gjennomføringsforordning 725/2011. Effektiv LED-lysfunksjon har allerede blitt godkjent av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/128, 2015/206, 2016/160, 2016/587 og 2016/1721 som en innovativ teknologi som er i stand til å redusere CO₂-utslipp i overensstemmelse med NEDC (New European Driving Cycle), som er fastsatt i Kommisjonens forordning (EF) nr. 692/2008. Med bakgrunn i erfaringene basert på de nevnte beslutningene og med hensyn til gjeldende søknad, vurderes det som tilfredsstillende påvist at utvendige lysfunksjoner med LED oppfyller kriteriene i artikkel 12 i forordning 443/2009, samt gjennomføringsforordning 725/2011.

For å sikre kontinuitet, spesielt i forbindelse med overgangen fra NEDC- til WLTP-prøving av CO₂-utslipp, bør halgoenlyskilder opprettholdes som referanseteknologi, jf. gjennomføringsbeslutning 2014/128, 2015/206, 2016/160, 2016/587 og 2016/1721. CO₂-besparelsene fra bruk av LED-lysfunksjoner kan delvis påvises ved WLTP-prøving. Søkerne har imidlertid fremlagt en testmetode som gjennom reproduserbare, etterprøvbare og sammenlignbare resultater, og med hensyn til den delvise dekningen, demonstrerer at besparelsen som oppnås er minst 0,5 g CO₂/km.  Fabrikanter bør derfor ha mulighet til å sertifisere reduksjon i CO₂-utslipp ved bruk av LED som oppfyller disse kriteriene. For å fremme større utbredelse av effektive, utvendige lysfunksjoner i nye kjøretøy, bør fabrikantene ha mulighet til å søke om sertifisering av CO₂-besparelser fra flere forskjellige LED-lysfunksjoner i en og samme søknadsprosess. En fabrikant kan søke om sertifisering av CO₂-besparelser fra en eller flere utvendige effektiv LED-lysfunksjoner beregnet til bruk i kjøretøyer med intern forbrenningsmotor (gruppe M1) og i hybrid elkjøretøy med ikke-ekstern oppladning (gruppe M1). Lysfunksjonen må omfatte èn, eller en kombinasjon av følgende LED-lys:

 •     nærlys
 •     fjernlys
 •     parkeringslys
 •     tåkelys foran
 •     tåkelys bak
 •     retningslys foran
 •     retningslys bak
 •     lys for kjennemerke
 •     ryggelys
 •     hjørnebelysning/hjørnelys
 •     statisk kurvelys 

Søknaden som legges frem for typegodkjenningsmyndighetene skal inneholde en uavhengig verifikasjonsrapport som bekrefter at LED-lysfunksjonene oppfyller betingelsene. Metodikken for å fastsette reduksjoner i CO₂-utslipp som følge av bruk av effektive, utvendige lysfunksjoner med LED, er beskrevet i beslutningens vedlegg.

De teknologier som blir godkjent som en miljøinnovasjon får tildelt en individuell kode som skal benyttes i typegodkjenningsdokumentasjonen, og koden '28' skal benyttes når det henvises til denne beslutningen. CO₂-besparelser registrert med henvisning til denne miljøinnovasjonskoden kan tas i betraktning ved beregningen av en fabrikants gjennomsnittlige spesifikke CO₂-utslipp fra og med kalenderåret 2021.  

Merknader

Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Vegdirektoratet vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Vegdirektoratet rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1119
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019D1119

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.07.2019
Frist returnering standardskjema: 16.08.2019
Dato returnert standardskjema: 15.08.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 46/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.03.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 30.03.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 30.03.2020

Lenker