Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjenning ny mat - korrigering

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1272 av 29. juli 2019 som korrigerer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om fastsettelse av unionslisten over ny mat og gjennomføringsforordning (EU) 2017/2078 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for betaglukaner fra gjær som ny mat-ingrediens etter forordning (EF) nr. 258/97

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1272 of 29 July correcting Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods and Implementing Decision (EU) 2017/2078 authorising an extension of use of yeast beta-glucans as a novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliment and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning korrigerer feil i unionslisten for ny mat. Det gjelder betegnelsen for ekstrakt av Echinacea purpuera fra cellekulturer i forordning (EU) 2017/2470 og spesifikasjoner for ny mat-ingrediensen «betaglukaner fra gjær» i forordning (EU) 2017/2078.

Det er feil i det oppførte navnet på cellekulturen for Echinacea purpuera. Cellekulturens navn som står oppført er HTN®Vb og skal endres til EchiPure-PC™. Endringene i cellekulturens navn vil medføre endringer i vedlegg I i tabell 1 og tabell 2 i forordning (EU) 2017/2470. 

For ny mat-ingrediensen «betaglukaner fra gjær» er det feil i måleenhetene som oppgis for spesifikasjonene for tungmetaller (bly, arsen, kvikksølv og kadmium) i forordning (EU) 2017/2470 og forordning (EU) 2017/2078. Det er oppført mg/g og denne endres til mg/kg for tungmetallene. Endringene gjøres i vedlegg I i tabell 2 i forordning (EU) 217/2470 og vedlegg I i forordning (EU) 2017/2078.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1272
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1272

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.07.2019
Frist returnering standardskjema: 16.08.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.08.2019
Høringsfrist: 17.09.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen