Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1668 av 26. juni 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1668 of 26 June 2019 amending Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.07.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Sammendrag av innhold

Forordning 2019/1668 endrer direktiv 2016/1629 om tekniske regler for fartøy på indre vannveier. Direktiv 2016/1629 legger til grunn at skip som navigerer innlands vannveier skal følge europeisk standard for slike fartøy, ES-TRIN standard (Technical Requirements for Inland Navigations vessel) 2017/1. Det europeiske standardiseringsorganet CESNI har vedtatt en ny versjon av denne standarden, ES-TRIN standard 2019/1, og det er dermed behov for å endre direktiv 2016/1629 slik at det der refereres til de oppdaterte tekniske kravene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet eller forslaget til forordning som utfyller direktivet. I tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser

Vurdering

Endringsforordningen anses relevant og akseptabelt for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1668
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1668

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2019
Frist returnering standardskjema: 09.08.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker