Vet - handel med hunder, katter og ildere

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1206 av 12. juli 2019 om endring av del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF når det gjelder dyrehelsesertifikatet for handel med hunder, katter og ildere

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1206 of 12 July 2019 amending Part 1 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the animal health certificate for trade in dogs, cats and ferrets

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Ved handel med hunder, katter og ildere mellom EU-medlemsstatene er det krav om at dyrene skal følges av et helsesertifikat etter modellen i del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF. Rettsakten erstatter den nåværende sertifikatmodellen med en ny. Den nye sertifikatmodellen er oppdatert med referanser til de nye forordningene (EU) 2018/772 og 2018/878, som fastsetter forbyggende tiltak mot revens dvergbendelmark (Echinococcus mulitlocularis) hos hunder og har erstattet forordning (EU) nr. 1152/2011.

Rettsakten pålegger medlemsstatene å tillate handel med hunder, katter og ildere som følges av helsesertifikat etter den nåværende modellen i en overgangsperiode fram til 31. desember 2019. Forutsetningen er at helsesertifikatet ikke er utstedt senere enn 30. november 2019.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. .

Vurdering

Rettsakten medfører ingen materielle endringer i de dyrehelsemessige vilkårene for handel med hunder, katter og ildere mellom EU-/EØS-statene, men er en nødvendig teknisk oppdatering av vilkårene.

Rettsakten blir neppe tatt inn i EØS-avtalen før 30. november 2019. I så fall kan det være behov for en teknisk tilpasning som sikrer at helsesertifikater som utstedes i Norge i samsvar med  nåværende modell etter 30. november 2019 kan brukes i en overgangsperiode som varer lenger enn til 31. desember 2019.  

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1206
Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF
Celexnr.: 32019D1206

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2019
Frist returnering standardskjema: 18.10.2019
Dato returnert standardskjema: 29.10.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.10.2019
Høringsfrist: 15.01.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker