Reach/XVII/Formaldehyd, avgassing

Kommisjonsforordning (EU) 023/1464 av 14. juli 2023 om endring av vedlegg XVII til Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 når det gjelder formaldehyd- og formaldehydfrigjørere

Commission Regulation (EU) 023/1464 of 14 July 2023 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards formaldehyde and formaldehyde releasers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Restriksjonen fikk flertall i Reach-komiteen 13. mars 2023 og er nå vedtatt og publisert i Det europeiske fellesskaps tidende.  Den kommer til anvendelse 6. august 2026 for produkter unntatt kjøretøy og 6. august 2027 for kjøretøy. 

Norsk gjennomføring av forordningen var på høring i perioden 15. mai-29. juni 2023. 

Sammendrag av innhold
Etter forslag fra Europakommisjonen er det innført en restriksjon i kjemikalieregelverket Reach for formaldehyd og formaldehydfrigjørere i produkter (gjenstander) som er ment brukt av forbrukere. Restriksjonen spesifiserer høyeste tillatte konsentrasjon av formaldehyd målt ved avdamping. For trebaserte produkter, i møbler og i kjøretøy (interiør) på veg innebærer restriksjonen at produktene ikke skal selges hvis de frigir mer enn 0,062 mg/mformaldehyd. For andre produkter er emisjonsgrenseverdienfor formaldehyd 0,08 mg/m3

Formaldehyd er en svært reaktiv, akutt giftig gass og et gentoksisk kreftframkallende stoff. Stoffer som frigjør formaldehyd ("formaldehydfrigjørere") blir hovedsakelig brukt til for eksempel produkter i tre, som møbler og interiørelementer, ulike typer skum og tekstiler. Den generelle befolkningen kan bli eksponert for formaldehyd ved avgassing fra slike produkter. WHO har en veiledende grense for formaldehyd innendørs på 0,1 mg/m3.

Formaldehyd er fra før forbudt i kjemikalier til forbrukere hvis innholdet er 0,1 % eller mer og fra 1. november 2020 gjaldt felles regler for innholdet av blant annet formaldehyd i tekstiler og fottøy i hele EØS-området.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer og vil medføre både nytte og kostnader. Restriksjonen vil hindre produksjon og import til EØS-området av produkter med avdamping av formaldehyd over de vedtatte grenseverdiene.

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac) vurderte det opprinnelige restriksjonsforslaget. Rac konkluderte at bruk av produkter som frigjør formaldehyd medfører en risiko for menneskers helse. Seac konkluderte at restriksjonen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen formaldehyd medfører på en proporsjonal måte.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg. Dokumenter om endringer i Reach legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i Europakommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.


Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Vi er positive til at det innføres grenseverdier for avdamping av formaldehyd for produkter til den generelle befolkningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1464
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32023R1464

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.05.2023
Høringsfrist: 29.06.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker