Alkoholsterke drikker, sletting av geografiske betegnelser i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008.

Kommisjonsforordning (EU) 2019/674 av 29. april 2019 om om endringer i vedlegg III i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

Commission Regulation (EU) 2019/674 of 29 April 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.07.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Forordningen er vedtatt i EU

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer listen over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008. Endringene gjøres som følge av Kommisjonens gjennomgang av de tekniske filene som medlemsstatene sendte inn før 20. februar 2015, for de geografiske betegnelsene på alkoholsterke drikker som var beskyttet i vedlegg III i forodning (EF) nr. 110/2008 per 20. februar 2008. Endringene innebærer at det slettes 9 geografiske betegnelser (3 slovenske, 3 italienske, 1 polsk, 1 tsjekkisk og 1 tysk) i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008. Årsaken til slettingen er at de aktuelle medlemsstatene, innen tidsfristen som Kommisjonens satte for endringer i de innsendte tekniske filene, enten selv trakk tilbake de tekniske filene eller ikke gjorde de nødvendige endringene i de tekniske filene.  

Se også EØS-notatet om 32016R1067.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/674
Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008
Celexnr.: 32019R0674

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2019
Frist returnering standardskjema: 23.08.2019
Dato returnert standardskjema: 28.08.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 299/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.08.2019
Høringsfrist: 27.09.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker