Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/764 av 14. mai 2019 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus hilgardii (CNCM I-4785) og Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 som et tilsetningsstoff til fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/764 of 14 May 2019 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus hilgardii (CNCM I-4785) and Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 as a feed additive for all animal species.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av en stamme Lactobacillus hilgardii (CNCM I4785) og to stammer Lactobacillus buchneri (CNCM I-4312/NCIMB 40788) som fôrtilsetningsstoff (kategori: teknologiske tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: tilsetningsstoffer til ensilasje), for alle dyr. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelsene for bruk. Preparatet har potensialet til å forbedre produksjonen av ensilasje fremstilt fra plantematerialer det er enkelt til moderat vanskelige å ensilere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/764
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0764

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.05.2019
Frist returnering standardskjema: 05.07.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.10.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 250/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.04.2019
Høringsfrist: 11.06.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker