Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Harmonisering av lister og sporbarhet

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1084 av 25. juni 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til harmonisering av listene over godkjente eller registrerte virksomheter, anlegg og driftsansvarlige og sporbarheten av visse animalske biprodukter og avledede produkter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1084 of 25 June 2019 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the harmonisation of the list of approved or registered establishments, plants and operators and the traceability of certain animal by-products and derived products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsaken er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Animalske biprodukter er gjenstand for handel innen EØS-området. Det har i de senere årene vært avdekket at større volum har kommet på avveie og aldri ankommet hos de virksomhetene som de formelt har vært sendt til. De enkelte land opererer i stor grad med egne lister over mottakervirksomheter og det har vært et ønske fra EU Kommisjonen å sikre en større grad av sporbarhet for slikt materiale.
For å sikre at animalske biprodukter kun transporteres til virksomheter som er godkjent eller registrert i mottakerstaten ønsker Kommisjonen å inkorporere alle nasjonale virksomhetslister i "TRACES"; EUs database for handel med blant annet animalsk materiale.
Arbeidet med rettsakten er i stor grad av teknisk karakter knyttet til hvilke opplysninger om de enkelte virksomheter en ønsker å ha registrert. En presiserer i tillegg kravet om at virksomheter som er ansvarlig for organisering av transport av animalske biprodukter skal være registrert, uavhengig av om de har fysisk kontroll med materialet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett i forskrift om animalske biprodukter

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og virksomhetene som driver handel med animalske biprodukter

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1084
Basis rettsaktnr.: 142/2011
Celexnr.: 32019R1084

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.04.2019
Frist returnering standardskjema: 09.08.2019
Dato returnert standardskjema: 28.08.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.10.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 249/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen