Kvalitetsrapport om europeiske statistikk over priser på naturgass og elektrisitet

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/803 av 17. mai 2019 om de tekniske krav til innholdet i kvalitetsrapporter om europeisk statistikk over prisene på naturgass og elektrisitet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1952

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/803 of 17 May 2019 concerning the technical requirements regarding the content of quality reports on European statistics on natural gas and electricity prices pursuant to Regulation (EU) 2016/1952 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2019

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1952 utgjør det felles rammeverket for europeisk statistikk over prisene på naturgass og elektrisitet for sluttbrukere i næringslivet og husholdningene. Forordning (EU) 2016/1952 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalens vedlegg XXI (statistikk).

Rammeforordningen angir detaljerte rapporteringskrav og hvert tredje år skal medlemslandene levere en kvalitetsrapport til EUs statistikkontor Eurostat om statistikken. I kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/803 angis de tekniske kvalitetskravene til innholdet i disse kvalitetsrapportene. Dette gjelder omfang og innsamling av anvendte data, beregningskriterier, metode og datakilder og eventuelle endringer. Kravene tar utgangspunkt i kvalitetskravene i forordningen 20019/223 om europeisk statistikk om relevans, nøyaktighet, aktualitet, punktlighet, tilgjengelighet og klarhet, sammenlignbarhet og sammenheng.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven. Norge har varslet EFTA om behovet for tilpasning fra kravet i forordning (EU) 2016/1952 om å levere statistikk om priser på naturgass til industrisektoren. Siden norske husholdninger får svært lite av sitt energiforbruk fra naturgass, faller Norge under terskelverdiene i forordningen og er ikke forpliktet til å levere statistikk over naturgasspriser til husholdninger. Disse forholdene vil være relevante når kvalitetsrapportene skal utarbeides.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene av å utarbeide kvalitetsrapporter er begrenset, og vil bli det dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabelt

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/803
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0803

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.05.2019
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: