Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/980 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til format, innhold, kontroll og godkjenning av prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til omsetning på et regulert marked, og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/980 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council as regards the format, content, scrutiny and approval of the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Commission Regulation (EC) No 809/2004

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.05.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen ble fremmet av kommisjonen 14. mars 2019, og skal tre i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Den skal gjelde fra 21 juli 2019.

Sammendrag av innhold

Dette er en utfyllende kommisjonsforordning til prospektforordningen (EU) nr. 2017/1129. Den fastlegger innholdskravene til de ulike prospekttypene, herunder følgende:

- Format for prospekter, grunnprospekter og de endelige vilkår 

- Innholdskravene til EU vekstprospekt

- Innholdskrav til forenklet prospekt for sekundærutstedere

- Innholdskrav til universelt registreringsdokument

Videre fastlegges kriterier for kontroll av prospekter. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)2020
Basis rettsaktnr.: 2017/1129

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker