Utfyllende bestemmelser til referanseverdiforordningen med endring i listen over kritiske referanseverdier

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/482 av 22. mars 2019 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske referansemål som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/482 of 22 March 2019 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1368 establishing a list of critical benchmarks used in financial markets pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.05.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og vil inntas i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke tre i kraft før basisrettsakten 2016/1011 (referanseverdiforordningen) trer i kraft. Referanseverdiforordningen vil tre i kraft når det konstitusjonelle forbeholdes i EØS-komitébeslutningen løftes. 

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer et vedlegg til en annen kommisjonsforordning med liste over kritiske referanseverdier etter referanseverdiforordningen. Tidligere var bare EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), Euro Overnight Index Average (EONIA), London Interbank Offered Rate (LIBOR) og Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) oppført på listen. Nå er også Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR) identifisert som en kritisk referanseverdi i henhold til referanseverdiforordningen, og ved denne forordningen føres derfor også WIBOR opp på listen over kritiske referanseverdier. 


Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Forordningen vil ikke tas inn i EØS-avtalen før basisrettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instanser sine merknadar

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering

Forordningen påvirker ikke norske forhold i nevneverdig grad.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/482
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32019R0482

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2019
Frist returnering standardskjema: 07.05.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker