Biocid - 1R-transfenotrin

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/641 av 17. april 2019 om betingelser kyttet til godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin forelagt av Irland i samsvar med artikkel 36 i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2019/641 of 17 April 2019 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product family containing 1R-trans phenothrin referred by Ireland in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.03.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 17. april 2019 og ble publisert i OJ 24. april 2019. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27. september 2019

Sammendrag av innhold

Irland har som ansvarlig myndighet vurdert en biocidproduktfamilie med det biocidaktive stoffet 1R-transfenotrin brukt i åteprodukter mot maur. Et medlemsland var uenig med rapportørlandet Irlands konklusjon om at den innleverte dokumentasjonen viste produktfamiliens effektivitet godt nok til å kunne godkjenne produktfamilien. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen, og saken ble derfor avgjort i stående komite for biocidprodukter basert på anbefaling fra biocidproduktkomiteen.

Artikkel 36 i biocidforordningen gjelder henvisning av uløste uenigheter til Kommisjonen. Det ble meldt inn formell uenighet knyttet til gjensidig godkjenning av den aktuelle biocidproduktfamilien. Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) konkluderte i sin uttalelse med at effektiviteten var tilstrekkelig dokumentert og at betingelsene for godkjenning dermed var fylt. Dette ble akseptert av stående komite for biocidprodukter, som stemte for godkjenning av produktfamilien.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/641
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32019D0641

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.03.2019
Frist returnering standardskjema: 06.05.2019
Dato returnert standardskjema: 06.05.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 228/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.04.2019
Høringsfrist: 22.05.2019
Frist for gjennomføring: 28.09.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 27.09.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker